maandag 27 november 2017

1. Change the Goal - 1/7 Doughnut EconomicsKate Raworth is een Engelse econoom en werkzaam aan de Universiteit van Oxford. Zij is bekend geworden met de door haar ontwikkelde Donut Economy. Kern van haar theorie is dat er onder economen consensus lijkt te bestaan over de noodzaak van eeuwige groei maar dat dat een misvatting is met zeer ernstige gevolgen. Een economische theorie die uitgaat van een regeneratieve economie waarin grondstoffen voortdurend hergebruikt worden doet recht aan de belangrijkste parameters van een menselijke beschaving: de aarde mag niet worden uitgeput en alle bewoners hebben recht op de minimale levensvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Verklaring van de Rechten van de Mens.


Op haar website ( https://www.kateraworth.com/ ) formuleert Raworth het als volgt: De uitdaging voor de mensheid van de 21ste eeuw is tegemoetkomen aan alle noden van de planeet. Anders gezegd: niemand mag een tekort hebben aan de essentiële voorwaarden voor leven (voedsel, onderdak, zorg en een politieke stem) terwijl we ons gezamenlijk inspannen om niet teveel druk uit te oefenen op de levensondersteunende systemen van onze planeet (zoals een stabiel klimaat, vruchtbare bodems en een beschermende ozonlaag) De donut van sociale en planetaire grenzen is een speelse maar zeer serieuze benadering om die uitdaging vorm en inhoud te geven. De donut is te beschouwen als een kompas voor menselijke vooruitgang in deze eeuw.

Het milieuplafond bestaat uit negen planetaire grenzen, zoals aangegeven door Rockstrom et al, waarachter onaanvaardbare milieuschade optreedt. De twaalf dimensies van de sociale ordening zijn afgeleid van internationaal erkende minimum sociale standaarden, zoals neergelegd in de Sustainable Development Goals in 2015.


Tussen deze planetaire en sociale grenzen ligt een milieuveilig en een sociaal rechtvaardig gebied waarin de menselijke soort zich kan ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat de benadering van Kate Raworth de enig juiste is. Het is natuurlijk zonneklaar dat alleen verantwoordelijke politici erin kunnen slagen een dergelijke economie te creëren maar dat neemt niet weg, aldus Kate Raworth, dat ieder individu zich kan inspannen om de aarde te sparen en grondstoffen te hergebruiken, minder te consumeren en verantwoordelijker om te gaan met afval.


Geen opmerkingen: