zaterdag 31 december 2011

Avondland-Essays


Eerder berichtte ik dat het boek van Paul Bauduin definitief wordt uitgegeven, door Uitgeverij Xanten. Begin maart zal het boek beschikbaar komen. De titel is nu definitief: Avondland-Essays.
Avondland verwijst naar het deel van de wereld waar de zon ondergaat, Europa. Het verwijst natuurlijk ook naar Oswald Spengler, de cultuurfilosoof die zo'n invloed zou hebben op het denken van Paul Bauduin. Tot slot verwijst Avondland naar de man die zich in zijn laatste levensjaren moet haasten om alles op schrift te stellen wat hij nog kwijt wil voor wie het horen wil.
2012 wordt het Paul Bauduinjaar!

100 woorden

dinsdag 27 december 2011

De gekte die godsdienst heet


Ik berichtte al eerder over ultraorthodoxe joden in Een jood is een moslim. Nu weer schelden ultraorthodoxe joden een achtjarig orthodox joods meisje uit voor hoer en bespugen haar omdat ze onzedig gekleed zou zijn. We kennen daar al de busvoorschriften (vrouwen achterin) en de uitsluiting van vrouwen van begraafplaatsen (!?), gescheiden trottoirs voor mannen en vrouwen en vrouwen die voor bepaalde benoemingen niet in aanmerking komen. In ultraorthodox joodse kranten worden vrouwelijke ministers weggeretoucheerd uit kabinetsfoto's! Ultraorthodoxe joden schelden politie uit voor nazi's als ze worden gedwarsboomd in hun zogenaamde religieuze wetten en voorschriften.

De regering Nethanyahu doet zijn best deze perverse en zieke ontwikkelingen te bagatelliseren, het zou slechts om 10% van de bevolking gaan maar hij vergeet dan gemakshalve dat zijn regering wel in het zadel zit en kan blijven zitten dankzij de steun van zo'n ultraorthodoxe partij. Bovendien is Israel helemaal geen democratie, zoals velen maar blijven beweren, maar gewoon een ordinaire theocratie.
Joden die achtjarige joodse meisjes bespugen en die joodse politieagenten uitmaken voor nazi en dat allemaal om religieuze redenen. Kunt u het zich voorstellen? Joden die de gehate jodenster nu uitdelen aan joodse vrouwen. Kunt u het zich voorstellen? En dat is dan het land waar de PVV een lans voor wil breken, u weet wel die partij die in iedere moslim een terrorist ziet. Wie mij het onderscheid tussen een ultraorthodoxe jood en een islamfundamentalist uitleggen kan, melde zich.

zondag 25 december 2011

Troost alleen voor gelovige en schizofreen

In de Volkskrant van 24 december schrijft theoloog en godsdienstfilosoof Arjan Markus over de arme atheist die geen troost in het leven kan vinden. Hij vooronderstelt dat ieder mens, gelovig of niet, deze troost nodig heeft. Hij kent atheisten die zich er zelfs over beklagen dat het leven zo troosteloos is sinds god eruit weg is geredeneerd. Hoe het ook zij, de atheist mist een bepaalde troost en houvast, die religieuze mensen wel ervaren. En het enige dat de ontroostbare atheist nog kan doen is tenminste nog hópen dat god bestaat, ook al gelooft hij er niet in. "Dat is een veelbelovende weg om troost in het leven te vinden", aldus Arjan Markus.
Deze kulredenering is de theologische variant op wat zwatelaar Donner ooit meende te kunnen beweren: "Uiteindelijk staat de ongelovige eenzaam aan het graf".
Maar beste Arjan Markus, ik ben maar een ordinaire atheist, geen boze en nog minder een ontroostbare atheist. Blijft u vooral geloven waarin u maar geloven wil en als u daaraan troost ontleent - alleen god weet waar u die troost voor nodig heeft - dan gun ik u dat van ganser harte.
Maar uw redenatie gaat al mank bij de onbewezen vooronderstelling dat ieder mens die troost in het leven nodig heeft. U heeft die vooronderstelling nodig om tot deze onzinnige oplossing van een theoretisch probleem te komen: als je niet in god gelooft, hoop dan in ieder geval dat hij wél bestaat, dan behoud je tenminste de mogelijkheid om troost in het leven te vinden. U vergat één extra voorwaarde, beste Markus: om te kunnen wat u voorstelt moet je schizofreen zijn.

Markus noemt zich godsdienstfilosoof en meent kennelijk dat transcendentie zonder het concept van een god onmogelijk is. Peter Derkx, hoogleraar humanistische filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, heeft daar heel behartenswaardige woorden over geschreven. Die kan ik Arjan Markus van harte aanbevelen. Nu lijdt hij onder een ernstige lacune in zijn kennis. En onwetendheid leidt tot hopeloze misverstanden.

donderdag 22 december 2011

Henri Beunders snapt het niet: appels en peren


In de NRC van 22 december 2011 stelt hoogleraar Henri Beunders Vaclav Havel en Nelson Mandela ten voorbeeld aan al diegenen die nu de katholieke kerk met dezelfde maten willen meten als ieder ander in ons land: Mandela en Havel vergaven hun vroegere vijanden en streefden naar verzoening. Vervolgens doet Beunders precies dat waarvoor Deetman waarschuwde, hij schrijft letterlijk: "tien tot twintigduizend (--). In aantallen is dit schokkend, in procenten weinig". En hij sluit af met de verzuchting dat hij dit jaar maar weer eens naar de nachtmis gaat.
Niet alleen schoffeert Beunders daarmee alle slachtoffers van misbruik door godsdienaren, hij lijkt er ook geen moeite mee te hebben dat al die misbruikende priesters en bewijsmateriaal vernietigende hoogwaardigheidsbekleders en glashard liegende bisschoppen wegkomen met hun wangedrag.
Maar belangwekkender nog is het feit dat Beunders appels met peren vergelijkt. In tegenstelling tot godsdienaren, vormden de communisten in het Oostblok en de blanken in Zuid Afrika decennia lang de absolute heersende klasse, de machthebbers. Zij en hun mentaliteit waren diep doorgedrongen in alle vezels van de maatschappij, in iedere infrastructuur. Een nieuwe emancipatoire politiek met nieuwe machthebbers kon het zich eenvoudigweg niet veroorloven de ramkoers jegens de van hun troon gestotenen te zoeken. Verzoening was de ultieme vorm van realpolitik. Ook vergeet Beunders gemakshalve even de waarheids- en verzoeningscommissies in Zuid Afrika, waar wangedrag wel degelijk werd gestraft.
Meent u dit alles nu werkelijk serieus, Henri Beunders? Als Robert M. wordt losgelaten, wordt hij gelyncht, Sietze van der V. wordt opgejaagd als wild maar al die pedofiele priesters, aantoonbaar liegende bisschoppen en bewijsmateriaal vernietigende prelaten komen er in uw samenleving gewoon mee weg? Henri Beunders, u weet niet waar u het over heeft, praat eens met een van de slachtoffers.

woensdag 21 december 2011

Over zinvol leven en nooit meer ouder worden


Sinds alweer heel wat jaren bevind ik me in de tweede helft van mijn leven en het zou me een lief ding waard wezen als ik daar nog lang niet was aangeland. Dat betekent niet dat ik liever nog achttien was geweest maar veeleer dat ik zeker wel honderdvijfentwintig zou willen worden, gezond en wel natuurlijk.
Peter Derkx is hoogleraar humanisme en levensbeschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij schreef een boek over een humanistische beschouwing van het fenomeen levensverlenging onder de titel Humanisme, zinvol leven en nooit meer 'ouder worden'. Wie in een uitgebreide bespreking geinteresseerd is, bezoeke Forum op mijn website www.ennonuy.com.
Biomedische technieken stellen ons in staat onze levensduur behoorlijk te verlengen door het terugdringen of zelfs voorkomen van verouderingsgerelateerde ziekten. Dat lijkt heel aantrekkelijk - ik vind dat zeker. Maar er zijn tal van neveneffecten waarbij je stil zult moeten staan. En ongetwijfeld zijn er ook neveneffecten die we nu nog niet in kunnen schatten. Dit boek lijkt mij een uitstekende start voor een levensbeschouwelijke discussie over levensverlenging en de vraagstukken die in het kielzog daarvan op ons af komen. Voor mijn gevoel geeft Derkx overtuigend aan welke vraagstukken zeker een grote rol zullen spelen. Dit boek kortom, mag niet ontbreken op de leestafel van humanist, vrijdenker en gelovige.

dinsdag 20 december 2011

RK Kerk is een criminele organisatie


Uit bijlagen bij het rapport van de commissie Deetman blijkt dat vele bisdommen, congregaties en ordes sinds jaar en dag, ook recentelijk, vele documenten systematisch vernietigden. Ook dit is een strafbaar feit en een hernieuwd bewijs van de pathologische leugenachtigheid van al die godsdienaren die zeggen dat ze van niets wisten. Er bestaat geen hypocrieter instituut dan de Rooms Katholieke Kerk. Strafpleiter Boone noemt de kerk een criminele organisatie en deed aangifte tegen het bisdom Rotterdam. Kindermisbruik, pedofilie, liegen en vernietigen van bewijsmateriaal.Toch acht criminoloog Fijnaut de aangifte kansloos. Komaan gelovigen, houd toch eens grote schoonmaak in deze Augiasstal.

100 woorden

maandag 19 december 2011

Het liegen een hogere kunst


Kardinaal Eijk beweert dat hij pas sinds 2008 gewaar werd dat er binnen de RK Kerk sprake was van systematisch kindermisbruik. Alleen God weet wat die kardinaal al die jaren heeft gedaan, maar opletten en de ogen open houden was daar niet bij. Deze kardinaal liegt. Zijn voorganger, Simonis, maakte het nog bonter. Hij zij unverfroren: "wir haben es nicht gewusst!" Ook hiervan is inmiddels vast komen te staan dat hij glashard loog.
Antoine Bodar vergiet in Kruispunt op 18 december krokodillentranen als hij uitsnikt dat het niet eerlijk is, dat er natuurlijk foute prietsers waren maar dat je daar niet de hele kerk op af mag rekenen.
Terug nog even naar kardinaal Eijk die er niet over piekert om af te treden. Hij heeft sinds 2008 immers alle regels strikt toegepast en gehandeld zoals er van hem verwacht had mogen worden. Tja, en van het jaar nul tot 2008 wist hij van toeten noch blazen. Heren als Eijk, Bodar en Kamp begrijpen maar niet wat er echt aan de hand is. Een van de slachtoffers zei: "Ik geloof nog steeds in God, alleen zit daar bij mij nu niets meer tussen". Een andere kerkganger zei: "Ik geloof nog steeds in God, maar ik heb toch wel steeds meer twijfels bij het grondpersoneel".
Nog sprekender wellicht is de reactie van sommige kerkgangers en pastoors: de bisschoppelijke brief werd in een aantal kerken juist niet voorgelezen omdat er kinderen in de kerk zaten. De bisschoppen zijn niet in staat gebleken een brief op te stellen die ook voor kinderen begrijpelijke taal bevat.
Nu ben ik zelf de overtuiging toegedaan dat de kerk verboden moet worden voor kinderen onder de 18 jaar. Het kiezen van een religie is pas verantwoord als je ook stemrecht hebt verworven. De jaren daarvoor moeten in kinderlijke onschuld en maximale vrijheid doorgebracht kunnen worden.
Paters die misbruiken en priesters die liegen moeten strafrechtelijk vervolgd worden. En er is wel degelijk iets voor te zeggen om verjaring van bepaalde types misdrijven met terugwerkende kracht ongedaan te maken.
Zelf ben ik zeven jaar door paters opgeleid en zij meenden zich ook nadrukkelijk met mijn opvoeding te mogen/moeten bemoeien. Van kindermisbruik is bij mij nooit sprake geweest maar de macht die deze priesters over je hadden was vrijwel totaal en onontkoombaar. Het is hun overtuiging dat zij het morele gezag vertegenwoordigden en het morele gelijk onder alle omstandigheden aan hun zijde hadden, het is hun perverse indoctrinatie van het geweten van jonge kinderen die je boosheid met terugwerkende kracht voedt.
Vergeet je tranen, Antoine Bodar. Ooit was je openlijk belijdend homoseksueel maar sinds een aantal jaren verkondig je dat dat een dwaling was. Wanneer je je nu beklaagt dat wij het de Kerk niet aan mogen rekenen wanneer sommige dienaren zich misdragen, vergt dat net zo'n geestelijke salto mortale als die jij nodig had om je seksuele geaardheid publiekelijk te loochenen. Het is volstrekt ongeloofwaardig.

Een schitterend museum in de provincie


Onlangs is het Drents museum heropend na een ingrijpende verbouwing met als pronkstuk de uitbreiding door architect Erick van Egeraat. Het resultaat is verbluffend, in ieder opzicht. De nieuwe trappartijen zijn van een wonderschone constructie. Beneden in de hal met infobalie en museumwinkel, lijkt het gebouw op Gaudi-achtige zuilen te staan. Vloer en trappen zijn uitgevoerd in prachtig marmer en het geheel is oogverblindend wit. De plafondconstructie is uitzonderlijk en complex maar tegelijkertijd uiterst fraai. Ook is de uitbouw op een bijna vanzelfsprekende manier in de omgeving en de natuur geintegreerd.


Ik besteede minstens even veel tijd aan de bezichtiging van het gebouw als aan de China-tentoonstelling. Prachtig vormgegeven en een genot om te bekijken. Dat geldt trouwens ook voor de collectie hedendaags realisme, voor een belangrijk deel afkomstig van de ING.
't Is echt de moeite waard, zo'n dagje Assen. En dan hebben we het Cuby museum en Bartje nog niet eens gezien. Dat bewaren we voor de volgende keer, ergens in de zomer.

vrijdag 16 december 2011

De paus heet Robert M.


Tussen 1945 en 1985 waren tien- tot twintigduizend kinderen slachtoffer van misbruik door priesters. Zou het nadien niet meer voorgekomen zijn? Simonis had het lef te beweren: "wir haben es nicht gewusst". Al snel bleek dat hij glashard loog. De Kerk was van alle misbruik op de hoogte, bood professionele hulp aan de daders, liet recidive gewetenloos toe en bekommerde zich alleen om slachtoffers om hen te doen zwijgen.
Een regering die het respect van de bevolking wil behouden, mag zich niet beperken tot het uitroepen van "ach en wee, het is afschuwelijk maar verjaard". Ook excuses van het instituut kerk zijn niet voldoende. Het Vaticaan moet hierop aangesproken worden en de diplomatieke banden moeten, net als in Ierland geschiedde, onmiddellijk worden verbroken als er geen gepaste en proportionele reactie komt.
Het mag niet zo zijn dat het priesterdom hiermee weg kan komen. Toch zal dat de werkelijkheid blijken te zijn.

Foto: AFP Reuters

woensdag 14 december 2011

Hoe een naam een leugen kan zijn


Het Europees Parlement reikt de Sacharovprijs uit aan Arabische mensenrechtenactivisten die met gevaar voor eigen leven strijden voor de vrijheid van meningsuiting en democratie en zich verzetten tegen religieus fanatisme. De PVV-ers in het EP distantieren zich van deze ceremonie en blijven ostentatief zitten tijdens de prijsuitreiking; weigeren ook deel te nemen aan het eerbetoon door middel van een applaus.
Madlener, de bekende intellectuele hoogvlieger van de PVV, verklaart desgevraagd dat het van domheid getuigt een prijs uit te reiken aan een Arabische burgeroorlog. Er is naar zijn stellige overtuiging geen kans op democratie in Arabie zolang de islam er de heersende godsdienst is.
Er is geen hoop meer wanneer zulke lieden het in ons land voor het zeggen krijgen. Het is van een zeldzame hufterigheid maar vooral van een ongekende maar even zo verwijtbare domheid. En dat komt allemaal van lieden die het woord "vrijheid" in hun vaandel voeren. Tunnelvisie is een nog veel te ruimhartige kwalificatie voor dit wangedrag.

De verkiezingsstrijd is al begonnen


Alles draait om momentum. Een politiek dier als Wilders weet dat als geen ander. Hij realiseert zich dat hij de aandacht van zijn electoraat gevangen moet houden en dus switcht hij van Marokkaans tuig naar Euro naar bezuinigingen. Op het moment dat hij konkludeert dat hij geen nieuwe worst meer aan zijn kiezers voor kan houden, zak hij het kabinet laten vallen en aansturen op verkiezingen.

De ramingen van het CPB zijn glashelder (hoewel Wilders ook die club van rabiate PvdA-neigingen verdenkt). Stijgende werkloosheid en een snel toenemend begrotingstekort. Nieuwe maatregelen zijn onvermijdelijk.
Ook begrijpt iedereen dat maatregelen die de koopkracht van burgers nog verder onder druk zetten een averechts effect op de economie zullen hebben. Het enige wat een verstandig kabinet kán doen is inzetten op structurele hervormingen.

Daar dienen zich twee mogelijkheden voor aan: de woningmarkt en de pensioenen. Het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek is onvermijdelijk. De PVV is mordicus tegen. De pensioengerechtige leeftijd moet in een versneld tempo omhoog gebracht worden. De PVV is mordicus tegen.

Dan resteren er nog twee alternatieven: de JSF en de ontwikkelingshulp. Het schrappen van de JSF leidt tot een besparing van enkele miljarden. Meteen doen, zou je zeggen maar er lijkt geen meerderheid voor te vinden. In ontwikkelingshulp gaat 4 miljard om: helemaal schrappen, zegt de PVV. Maar ook hiervoor is geen kamermeerderheid te vinden.

Ik denk dat dit de inzet van de komende verkiezingsstrijd gaat worden. En Wilders zal er garen bij spinnen. Bij de voorjaarsnota zal het erom gaan spannen. Mijn verwachting: het kabinet struikelt voor de zomer van 2012. We zullen zien hoe lang we daarna nog vrij zijn.

maandag 12 december 2011

Thuisonderwijs is kindermishandeling


Er zijn steeds meer initiatieven van ouders die zelf hun kinderen willen onderwijzen. Het gaat daarbij voornamelijk om ouders die om levensbeschouwelijke redenen zelf de lesstof willen aandragen. In mijn ideale seculiere samenleving zou zoiets bij wet verboden zijn. Dit leidt alleen maar tot indoctrinatie en hersenspoeling. Ik durf te beweren dat een ouder die het beste met zijn kind voorheeft het onderwijs aan bevoegd onderwijzend personeel in schoolverband overlaat. Ontneem je kinderen niet die zo belangrijke sociale omgeving buiten het ouderlijk huis! Wijs de weg, schrijf niets voor.

100 woorden

zondag 11 december 2011

Paul Bauduin wordt uitgegeven!


Het gaat er dus toch van komen, Paul Bauduin wordt uitgegeven. Uitgeverij Xanten durft de uitdaging aan. We verwachten eind februari 2012 een mooie in linnen gebonden uitgave met leeslint in een oplage van 1.000 stuks in de boekhandels te krijgen. De voorlopige werktitel is Tegen de haren in gestreken maar die zal niet overeind blijven.
Zwaartepunt blijft natuurlijk de marketing. Hoe krijg je in hemelsnaam een boek van een schrijver die al meer dan tien jaar dood is en die niet echt zijn best doet de lezer te behagen, aan de man gebracht? Er is nog veel te doen.

100 woorden

zaterdag 10 december 2011

Prachtige kunst in Boymans van Beuningen


Vandaag afscheid genomen als hoofdredacteur van De Vrijdenker, het maandblad van de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (ga eens kijken op www.devrijegedachte.nl) Na viereneenhalf jaar werd het tijd voor een nieuw gezicht op die plaats. Een van de aardige bijkomstigheden van afscheid nemen is dat je vantevoren wordt gevraagd of je wellicht enkele titels hebt die je nog graag zou willen lezen en zo ben ik vandaag vier titels rijker geworden.
Bloedlanden van Timothy Snyder, een Amerikaans historicus die hiermee een standaardwerk schreef over Europa tusssen Hitler en Stalin; het waren natuurlijk vooral de Baltische staten die hier lijdend voorwerp waren. Na het prachtige boek van Jan Brokken Baltische zielen, verheug ik me op deze dikke pil van Snyder.
Van Ian Kershaw (die eerder al dé - tweedelige - Hitlerbiografie schreef) kreeg ik het boek Tot de laatste man. Hierin behandelt hij het vraagstuk hoe Hitler het voor elkaar kreeg dat zijn Duitse soldaten werkelijk tot het einde toe bleven vechten. Studies over deze periode in de recente geschiedenis blijven fascineren, en al helemaal wanneer Kershaw de schrijver is.
Plastic pinda's van Bas Haring, een aanstekelijke vent met een helder verstand. Zijn dictie doet me aan Raoul Heertje denken. Het lijkt me een erg leuk en hopelijk verrassend boek.
En tot slot van Peter J. Bowler het boekje Darwin...off the record. Darwin schreef natuurlijk dé Vrijdenkersbijbel. Eerder recenseerde ik de prachtige biografie van Desmond and Moore (zie www.ennonuy.com). Ik reisde zelfs naar London om in de Westminster Abbey zijn graf te bezoeken.

Het afscheid vond plaats in Boymans van Beuningen en dat bood me de gelegenheid het werk van Marijke van Warmerdam te bekijken. Een enkele installatie, foto's en werkelijk schitterende video's op groot tot zeer groot formaat. Haar zeefdrukken op plastic spiegels, foto's en video's gaan over kijken. Er hangen prachtige cibachrome-achtige foto's van een Magnolia waarbij je de hele boom ziet maar waarin tegelijkertijd één tak tegen een wit papier als achtergrond wordt getoond. Dat geeft een verrassend en vervreemdend effect.
Een van de mooiste video's vond ik die van een raam met op de vensterbank een koffiekop (of warme chocolademelk wellicht) terwijl je het buiten zag sneeuwen. Al die video's zijn opgenomen in een loop waarbij de overgang van einde naar (her)nieuw(d) begin naadloos verloopt waardoor er geen einde en geen begin meer is. Je kijkt niet naar een chronologisch verhaal terwijl er ook geen toen, nu en straks meer lijkt te zijn.
Ga deze tentoonstelling bekijken, in een van de mooiste musea in ons land. Je zult er geen spijt van krijgen.

Foto's: boven: een still uit een van de video's van Marijke van Warmerdam. onder: het graf van Darwin, foto genomen op 23 januari 2009.

vrijdag 9 december 2011

Bye bye Brittain


Cameron loodst de Britten de EU uit. Ze zullen nooit de Euro accepteren en ze zullen nooit strenge begrotingsregels uit Brussel aanvaarden, liet hij weten. Ze hobbelen nog wel een beetje mee voor wat betreft de internationale handel maar dat is het dan ook. De toekomst zal uitwijzen of de Britten daar blij mee moeten zijn. Doodzonde dat ze nu afhaken en in mijn ogen stom, maar het zij zo.
Moeten we nu blij zijn met de tot nog toe behaalde resultaten? Ja maar of het toereikend is om de Euro weer de vertrouwde positie terug te geven blijft voorlopig afwachten. Dat er strengere begrotingsregels komen en automatische sancties is uitstekend. Dat er een tweede substantieel noodfonds komt is ook een goede zaak.
Maar de overeenkomst houdt een substantiele verdragswijziging in en dat betekent dat nationale parlementen zich daar over uit moeten spreken. In ieder geval een referendum in Ierland maar ook van het Nederlandse parlement is bepaald nog niet duidelijk wat de einduitslag zal zijn.
Kortom, de onzekerheid zal nog maanden aanhouden. De eerste reacties van de Europese beurzen zijn licht negatief, het blijven dagkoersen maar de markt lijkt nog niet te geloven dat de Europese politici er nu wel in slagen een solide huis te bouwen.
En zo ontstaat een sfeer waarin Eurosceptici goed gedijen, niet alleen bij ons maar overal.

donderdag 8 december 2011

PvdA speelt met vuur, net als Cameron trouwens


Bij de PvdA zijn ze nog steeds niet erg sterk in tactisch strategisch denken. Nu sturen ze aan op verkiezingen als het kabinet van zins is substantiele bevoegdheden over te dragen aan Brussel. Dat lijkt een handige zet maar is het niet. Het is een boomerang. Rutte zal blijven ontkennen dat extra bevoegdheden worden overgedragen en zal weigeren verkiezingen uit te schrijven. Wat gaat de PvdA dan doen? Tegen stemmen terwijl ze vóór het voorgenomen kabinetsbeleid zijn? Een slowaaks scenario? Ik vrees toch dat de kiezer daar niet intrapt en de gezamenlijke oppositie in de Kamer zal klaar staan om deze electorale misser flink uit te buiten. De PvdA zal bij die verkiezingen, die er dus nog niet gaan komen, verder gedecimeerd worden.

Dan Cameron, die al gedreigd heeft met een veto als de begrotingsdscipline afgedwongen gaat worden. Dat is erg flink van de Britten, maar evenzo dom. Daarmee zetten ze zichzelf buitenspel en je mag hopen dat er dan een Euro-pa van 17 landen ontstaat. Dan maar zonder de Britten, ik zal er niet om rouwen. Het grootste afbreukrisico zit'm dan toch in Ierland, tenzij... Tenzij van Rompuy gelijk heeft en het inderdaad juridisch mogelijk blijkt om de afspraken van Maastricht zodanig te formuleren dat de begrotingsdicipline effectief kan worden afgedwongen zonder een verdragswijziging. Daarmee ontlopen we een Iers referendum. Maar er zal ongetwijfeld een ander land zijn dat nog voor verrassingen gaat zorgen.

dinsdag 6 december 2011

The odds are against us?


Wie de commentaren in de (inter)nationale media leest mag zich niet al te veel illusies maken. De kans dat de Euro overeind blijft lijkt met de dag geringer te worden. Een Europa van twee snelheden? Van mij mag het maar het lijkt een bij voorbaat verloren slag, al was het maar omdat Ierland grondwettelijk verplicht is een referendum te houden bij verdragswijzigingen. En ook het perfide Albion ligt dwars. En in ons land vindt de PvdA dat alleen een meerderheidskabinet beslissingen van deze importantie mag nemen. Was ik gelovig, ik zou kaarsen branden. Nu rest mij slechts de ijdele hoop?

100 woorden

maandag 5 december 2011

Een jood is een moslim


Wat is het verschil tussen orthodox en fundamentalistisch? Wij spreken van moslimfundamentalisten en van orthodoxe joden en iedereen voelt het nuanceverschil: dat fundamentistische vinden we doorgaans erger, bedreigender dan dat orhodoxe.
Ik weid hier verder maar niet uit over die moslimfundamentalist en ga er gemakshalve van uit dat deze voldoet aan alle stereotype vooroordelen die we omtrent deze moslim hebben: sharia, vrouwendiscriminatie, veel bidden en vijandig gezind jegens iedereen die anders of niet gelooft en gauw geneigd geweld te gebruiken.
In Israel neemt de invloed op politiek en samenleving van de haredim, de orhodoxe joden, hand over hand toe. Er is sprake van een snel toenemende segregatie. Vrouwen moeten lichaamsbedekkende kleding dragen, mogen alleen achterin de bus plaats nemen en lopen aan de andere kant van de straat als ze hun mannelijke geloofsgenoten tegenkomen. Die vrouwen moeten daarnaast ook nog eens - behalve heel veel kinderen baren - voor het inkomen zorgen. De haredim zijn niet alleen vrijgesteld van dienstplicht maar ook van werken, ze moeten immers de thora bestuderen. Ook zijn de haredim erin geslaagd de benoeming van een vrouwelijke rechter in het opperste gerechtshof te verhinderen. Kortom, de vrouwen van de haredim zijn pas echte slavinnen!
De haredim deinzen er evenmin voor terug geweld te gebruiken jegens Palestijnen die hun eigen woon- en leefgebied proberen te verdedigen tegen de Israelische = joodse annexatiedrift. Nogmaals, wat is het verschil tussen een moslimfundamentalist en een orthodoxe jood? De jood is daar een moslim.

zaterdag 3 december 2011

Melancholia

"I should shut up and return to my 8 mm" zegt Lars von Trier wanneer hij in een interview wordt geconfronteerd met zijn controversiele uitspraken in Cannes zoals "I am a nazi" en "I understand Hitler". Wie die persconferentie nog eens terugziet begrijpt meteen dat die uitspraken sarcastisch bedoeld waren maar die konklusie bleek aan de goegemeente niet besteed. Von Trier werd van het veld gestuurd. Nu ja, erg handig waren zijn uitspraken natuurlijk niet maar de opwinding ging uiteindelijk nergens over.

Er is niets of niemand anders in de kosmos en wij zijn alleen, zegt von Trier die regelmatig aan depressies lijdt. Dat besef van alleen zijn geeft een gevoel van melancholie en dat is een gevoel dat eigenlijk onmisbaar is. Een lied dat geen melancholie bevat gaat ongemerkt aan ons voorbij, aldus Lars von Trier. En als er geen toekomst is, waarom zouden we dan het heden verdragen? Emil Cioran schreef een prachtig aforisme over dit gevoel: "Alles is overbodig. Alleen leegte zou voldoende zijn geweest"

Melancholia begint spectaculair en eindigt spectaculair, beklemmend spectaculair, dat wel. En de film tussen begin en eind is al even beklemmend en vaak ongemakkelijk, om meerdere redenen. Ik zal er hier niet over uitweiden, het is zonde en onnodig al te veel van de film prijs te geven aan wie hem nog niet zag. Een ongemakkelijke en beklemmende film dus, en er valt niets te lachen. En toch moet je deze film gaan zien, zelden zo'n indrukwekkende film gezien, die nu, enkele dagen later, nog steeds in mijn hoofd rondspookt.

Een van de eerste associaties die me te binnenschiet is Untergang des Abendlandes. De film begint met de ouverture uit Tristan und Isolde van Richard Wagner en eindigt met oorverdovende stilte. Het beeld overwegend donker, zoals ook in De Antichrist het geval was. Als geen ander slaagt von Trier erin een onheilspellende sfeer op te roepen zonder ook maar de geringste directe vingerwijzing te geven. De beelden van de zich voltrekkende natuurramp in de kosmos zijn razendknap en inderdaad buitengewoon spectaculair. Je voelt dat je naar een geschiedenis zit te kijken die de menselijke maat verre overtreft. De film begint zoals die eindigt en eindigt zoals die begint. Een passend beeldaforisme voor de uitspraak van Emil Cioran!

En als we verdwijnen zonder een spoor achter te laten, dan heeft Cioran alsnog gelijk gekregen: dan was alles overbodig en voor niets. Op termijn betekent dit dat de menselijke soort de planeet aarde zal moeten verlaten omdat deze aan de zon ten onder zal gaan. Lange tijd gedacht dat dat iets voor de verre toekomst was maar Steven Hawking geeft ons niet zo veel tijd meer: "Als we deze planeet niet snel verlaten, hebben we hem vernietigd voor we elders een nieuw onderkomen hebben gevonden".

Terug naar de film, waarvan de casting geweldig is: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland en Charlotte Rampling. Ze zijn een genot om naar te kijken en zetten hun karakters volstrekt geloofwaardig neer. Opmerkelijk dat de man des huizes uiteindelijk de minste moed heeft om het onontkoombare lot te ondergaan...

U begrijpt: this film is a must see! Bezoek vooral eens de prachtige website melancholiathemovie.

http://www.cinema.nl/media/7947295/cinematv-41-lars-von-trier-over-melancholia
http://www.melancholiathemovie.com/
foto: Christian Geisnaes

vrijdag 2 december 2011


In het economiekatern van de NRC van 1 december ruime aandacht voor de politiek econoom André Sapir. Hij volgt feitelijk geheel de lijn die de Duitse econoom Muenchau al eerder schetste: meer begrotingsdiscipline, een pan-europees systeem om banken overeind te houden, een Europees depositogarantiesysteem en een rol voor de ECB als lender of last resort.
Ook op 1 december heeft Sarkozy in Toulon een opmerkelijke rede gehouden. Opmerkelijk omdat hij aan de vooravond van de verkiezingen pleit voor een veel strakkere begrotingsdiscipline in Europa, en daar zelfs een Europese minister van financien voor aan wil stellen, forse bezuinigingen en hervormingen (onder meer in het pensioenstelsel) aankondigt en alles in het werk wil stellen om Europa overeind te houden en sterker te maken. In dat kader heeft Sarkozy zich voorstander verklaard van besluitvorming in Brussel met meerderheid van stemmen. De eis van unanimiteit heeft tot nog toe alleen maar vertragend en verlammend gewerkt. De crises van de laatste jaren hebben aangetoond dat door eindeloze politieke schermutselingen en raadplegingen van nationale parlementen grote economische schade is ontstaan, die voorkomen had kunnen worden.
Hulde aan Sarkozy, die zich net als Merkel realiseert dat Europa weggevaagd wordt als de Euro zou vallen. Vandaag spreekt Merkel de Duitse bondsdag toe. Ik ben gecharmeerd van Merkel, zij toont zich een bondskanselier met rechte rug en een redelijk scherp beeld van het nieuwe Europa dat onmisbaar is, wil de Oude Wereld niet al haar relevantie én welvaart verliezen.

Zou ik er onder normale omstandigheden misschien voorstander van zijn wanneer Hollande Sarkozy af zou lossen, daar denk ik nu toch anders over. Hollande voelt er helemaal niets voor de zeggenschap van Brussel te versterken of bevoegdheden over te hevelen. Jammer, dat een Europese sociaaldemocraat zich zo opstelt. De komende tijd zal aantonen hoeveel terrein de populisten en de eurosceptici (vaak synoniem) weten te veroveren. Voor (niet alleen) de Europese landen liggen er naast het beteugelen van de Eurocrisis een paar fikse opdrachten te wachten die in de komende tien jaar met voorrang en vasthoudendheid dienen te worden aangepakt en volbracht: het hervormen van de financiele sector (inclusief het bij wet verbieden van de bonuscultuur), het hervormen van de pensioenwetgeving (en voor Nederland het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek), het opzetten van een paneuropese arbeidsmarktpolitiek en het ontwikkelen van een paneuropees humaan immigratiebeleid en het verder uitbouwen van Europa als politieke unie.

woensdag 30 november 2011

Hoogervorst versus Zappa


Het is altijd lastig wanneer politici na hun politieke carriere opeens uitlatingen doen waarop ze tijdens hun politieke carriere nooit betrapt konden worden. We kennen natuurlijk Lubbers en Van den Broek en niet te vergeten de meest spraakmakende politicus in dit verband: Van Agt, die over dit tijdens-en-na-fenomeen niet geheel ten onrechte opmerkt: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Van hem accepteer ik die uitspraak volgaarne omdat ik zijn pleidooi voor een Palestijnse staat volledig onderschrijf.

Minder lankmoedig ben ik ten aanzien van Hoogervorst - ik was nooit een fan van hem - die nu, eenmaal buiten de directe politiek beland - opeens loopt te roepen dat de Euro mislukt is. Me dunkt, een buitengewoon onverstandige uitlating van een voormalig bewindspersoon, die hiermee ook nog eens tegen het kabinetsbeleid ingaat, beleid van een kabinet waarvoor zijn partij de premier levert. Hij voegde er aan toe dat hij op dit moment sowieso het Pond boven de Euro prefereerde. Toe maar Hoogervorst, geef maar voeding aan dit soort prietpraat en speel je politieke vriendje Wilders vooral in de kaart. Daar worden wij allemaal beter van.

Kortom, ik wil het helemaal niet over Hoogervorst hebben. Een halve dag in de auto geeft me de gelegenheid mijn eigen muziek te draaien op het door mij gewenste geluidsniveau. Ik speel mijn iPod altijd af in de shuffle mode en het toeval wilde dat ik de afgelopen week twee maal een van mijn grote favorieten tegenkwam: Frank Zappa met het nummer GOA, afkomstig van de LP Guitar. En opnieuw realiseerde ik me dat dit het meest verpletterende stuk muziek is dat ik ken. Twee slaggitaristen (Ike Willis en Ray White) die samen met twee toetsenisten (Bobby Martin en Alan Zavod) een heel bedaard basso continuo neerleggen waardoorheen een fabuleuze basgitaar (bespeeld door Scot Thunes) een schitterend ronkende bas laat horen terwijl de drummer (Chad Wackerman) een heerlijk tegendraadse en syncopische partij speelt. En daaroverheen de werkelijk spetterende gitaar van Frank Zappa. Via onderstaande link is dit nummer althans voor een deel te beluisteren. Zet de volumemeter op vollast en laat je helemaal wegblazen door dit natuurgeweld. De kans dat u het net zo waardeert als ik lijkt mij vrij klein maar mijn god, wat is dit prachtige muziek!

De link: http://mp3shake.com/en/Frank_Zappa/97311-GOA_mp3_download.html

maandag 28 november 2011

Eurobonds haarlemmerolie?


In het economiekatern van de NRC van 27 november treffen we een uitstekend interview aan met de Duitse econoom Wolfgang Muenchau. Hij legt nog eens haarfijn uit dat de huidige crisis niet technisch van aard is maar politiek. Hij doet een paar behartenswaardige uitspraken. Dat een monetaire unie zonder een duidelijke poltieke inbedding gedoemd is te mislukken, zal niemand nog willen betwisten. Muenchau wijst er terecht op dat de bankensector in Europa geeuropeaniseerd had moeten worden waarmee ook het toezicht op banken geinternationaliseerd zou zijn, een duidelijk nieuwe rol voor de ECB.

Extra bezuinigen beschouwt Muenchau als een contraproductieve maatregel. Dat beschouwt hij als een micro-oplossing voor een macro-probleem. Dat de Duitsers zich verzetten tegen een doordraaiende geldpers van de ECB ligt voor de hand. Want een ding weet je zeker: er zal een gierende inflatie ontstaan. Maar het Duitse verzet tegen Eurobonds vindt Muenchau verwerpelijk. Eurobonds vormen in zijn ogen een voor de Duitsers veel goedkopere oplossing dan het blijven volplempen van het Europese steunfonds. Muenchau geloft heilig in Eurobonfds maar wel in combinatie met wat hij een "lender of last resorts" noemt, bij voorkeur de ECB.

Het pleidooi van sommige politici om uit de Euro te stappen leidt in zijn ogen tot een enorme ravage omdat zeer veel banken daardoor in serieuze problemen geraken terwijl nationale overheden straks niet meer over de middelen beschikken om hun banken overeind te houden. Duitsland zou van de kaart geveegd worden, aldus Muenchau. "We kunnen geen kant meer op" zegt hij, "behalve voorwaarts". Toch schat Muenchau de kans dat de Euro dit alles overleeft op 65% en dat is dan toch weer opvallend positief. Wij realiseren ons nauwelijks dat de naoorlogse generatie nog nooit met dit soort onzekerheden heeft moeten leren omgaan. Als het fout gaat, zal de ravage inderdaad gigantisch zijn. En dan betrekken we in onze overwegingen nog niet eens de kans dat ook de Amerikanen er niet in slagen hun dollarcrisis op te lossen.

Weet u waar ik nou echt bang van word? Van al die verzekeraars die plotseling een bank gaan beginnen: OHRA, ASR, AEGON, DELTA LLOYD en NN, ze beginnen allemaal een bank. De grote vlucht voorwaarts, gesteund door een gunstig fiscaal klimaat voor banksparen. Ik heb verzekeraars nooit vertrouwd, ik zou er nog geen kwartje onder willen brengen.

zondag 27 november 2011

Religieus geweld in de hoeksteen van de samenleving


Dominee Vlietstra uit Katwijk citeerde een bijbels werkje uit de 17de eeuw waarin wordt verteld dat kastijden door de bijbel wordt aangeraden om de kinderen Gods op het rechte pad te houden. Moraalridder van den Brink vond het nodig met een sneer uit te halen naar de pers omdat Vlietstra nog een heleboel andere dingen had gezegd die niet werden geciteerd. Chapeau van den Brink, jij tuchtigt je kinderen kennelijk eveneens uit overtuiging. Ook Bart Jan Spruyt meent de woorden van de dominee fiks te moeten relativeren; ik heb hem over imams wel eens wat minder lankmoedig horen praten. We kennen uit het recente verleden nog het verhaal van een Amersfoortse dominee die meende dat je desnoods moest slaan voorbij de huilgrens van kinderen. En de Amerikaan Michael Pearl maakt het nog veel bonter, lees de NRC van 27 november 2011. Pearl baseert zijn wijsheden op Spreuken 13:24: "Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem".
En wie echt in de details geinteresseerd is, leze de website van familie De Vriese, die haarfijn het wat, het waarom en vooral ook het hoe weet uit te leggen. Zal wel van de hand van Pa De Vriese komen maar ma schijnt vierkant achter hem te staan.
Pearl schijnt een voorliefde te hebben voor de flexibele loodgietersbuis maar een stok, karwats of riem is ook buitengewoon geschikt om de kinderen bij de les te houden. In de NRC wordt een van zijn volgelingen aan het woord gelaten, een jonge moeder, Julia Gray die haar kinderen met de corrigerende tik heeft opgevoed. Het is een droevig stemmend verhaal.
Jaarlijks sterven er kinderen omdat hun ouders op de bijbel geinspireerd geweld tegen hen gebruiken. Mensen als Pearl spelen in dit verband een sinistere rol. Het is niet mijn gewoonte om meteen het begrip schuld of verantwoordelijkheid te gebruiken maar wie bij het kastijden van kinderen het gebruik van een flexibele loodgietersslang propageert zet aan tot geweld en is dus strafbaar.
Wie nog enige vooruitgangsgedachte aanhangt moet de videofilmpjes van Michael Pearl maar eens zien, je bent meteen genezen (van die vooruitgangsgedachte).

Bronnen:
http://www.depers.nl/binnenland/609982/Sla-zondig-kind.html (Vlietstra)
http://www.binnenlandsbestuur.nl/katwijk (Bart Jan Spruyt)
http://www.devriese.eu/Artikels/Kinderen%20tuchtigen.htm (Pa De Vriese)

zaterdag 26 november 2011

Een wolf in schaapskleren


Ofschoon ik zo weinig mogelijk over specifieke politici wil schrijven, maak ik vandaag een uitzondering (het zal wel niet de laatste zijn). Staatssecretaris Bleker. Een man die sympathiek oogt en de vriendelijkheid zelve lijkt. Redelijk ook, kun je wel zaken mee doen. Maar de politieke werkelijkheid laat een heel ander mens zien. Een politicus die ooit eens een handtekening onder een regeer- en gedoogakkoord zette en sindsdien een hele reeks beleidsmaatregelen nam die desastreus uitpakken.
Het gaat me niet om dat Mauro-briefje; ik geloof dat zijn gebaar oprecht bedoeld was maar het pakte uit als een volkomen misplaatst gebaar. Nee, het gaat mij hier vooral om zijn beleidsdaden op het terrein dat hem zo eigen zou moeten zijn en dan zien we de volgende feiten:
De EHS Ecologische Hoofd Structuur wordt niet voltooid waarmee dit kabinet een geweldige kans laat liggen om onmisbare natuur voor het nageslacht veilig te stellen. Er bleek een staatssecretaris te zijn die dat voor zijn rekening wilde nemen.
De Hedwigepolder zou ter compensatie van het uitdiepen van de Westerschelde teruggegeven worden aan de natuur waardoor een groot aaneengesloten nieuw natuurgebied zou ontstaan. Verzet van een paar Zeeuwse boeren was genoeg om de Belgen te schofferen en Europess beleid aan de laars te lappen. Er bleek een staatssecretaris te zijn die dat voor zijn rekening wilde nemen.

Er is breed, zeer breed maatschappelijk verzet tegen megastallen, die ook een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Gepaste maatregelen leken onvermijdelijk. Maar de staatssecretaris verklaart doodleuk dat nadere regelgeving niet nodig is omdat er maar zo weinig van die megastallen zijn. Dat er een staatssecretaris is die zo'n uitspraak voor zijn rekenig wil nemen!
En zijn laatste wapenfeit is het vertragen en blokkeren van de ontwikkeling van Oostvaarderswold in Flevoland. Een prachtig natuurgebied dat er toch komen gaat ook al is de staatssecretaris daar op tegen. Provincie, private partijen, het Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer namen de verantwoordelijkheid die de staatssecretaris liet liggen. Maar wat doet onze staatssecretaris? Die berispt Staatsbosbeheer omdat het een overheidsdienst is en dus niet mag participeren in de staatssecretaris onwelgevallige ontwikkelingen.
Er is een staatssecretaris die graag zijn handtekening zet onder tal van maatregelen die onmiskenbaar funest zijn voor mens en natuur maar die ijzerenheinig vol blijft houden dat hij geen natuurbarbaar is. Die staatssecretaris heet Henk Bleker. Een sprekender voorbeeld van een wolf in schaapskleren is nauwelijks te vinden.

donderdag 24 november 2011

Occupy

Overal in de westerse wereld zijn er spontane protestbewegingen ontstaan. In mei 2011 onstond in Spanje de Indignidados beweging: voornamelijk jongeren die het niet langer pikten dat ze op hun leeftijd al voorgoed uitgerangeerd dreigen te raken. In Griekenland is van oudsher sprake van een grote en vaak radikale protestbeweging tegen de corrupte machteloze politieke elite. In de zomer van dit jaar werd Groot Brittannie opgeschrikt door een ongekend gewelddadig oproer. En dan, aan het begin van de herfst, ontstaan wereldwijd occupy-bewegingen die zich direct wenden tot het financiele establishment. In Belgie is ondertussen het initiatief G1000 van de grond gekomen.
Het gaat niet aan al deze bewegingen over een kam te scheren maar ze hebben wel degelijk gemeenschappelijke kenmerken. De belangrijkste overeenkomst is wel dat al deze bewegingen een duidelijke vingerwijzing zijn voor het falen van die prachtige westerse vinding: de democratie.
De bestaande politieke elite is vooral bezig met de bestendiging van haar positie en is daardoor niet in staat noodzakelijke beleidsmaatregelen door te voeren omdat de achterban dan wel eens weg zou kunnen lopen. In Belgie zien we nu al meer dan 500 dagen hetzelfde fenomeen. Maar ook in de andere Europese democratieen, Nederland niet in de laatste plaats, zien we een duidelijke kristallisatie op de politieke flanken waardoor het politieke midden afkalft en vlucht(ig) gedrag vertoont. Het gevolg is poltieke instabiliteit die in belangrijke mate bepaald wordt door veelal populistische politici die het compromis niet slechts schuwen maar keihard afwijzen. Zo worden vooral de ideologische verschillen uitvergroot en versterkt met als gevolg een steeds toenemende intolerantie.
Ik ben en blijf een voorstander van de parlementaire vertegenwoordigende en indirecte democratie maar het is zonneklaar dat we er niet komen met het instrumentarium dat we in de achterliggende decennia hebben opgebouwd. Ik ben een verklaard tegenstander van referenda omdat ik daar de te grote invloed van met name pop[ulistische politici vrees. Maar het Belgische G1000 experiment is buitengewoon interessant en wat mij betreft een prachtig alternatief voor de schijn democratie die referenda opleveren.
Maar ook maken de occupy bewegingen helder dat het kapitalisme zijn grenzen heeft bereikt. Er zal echt serieus werk gemaakt moeten worden van de exponentieel toenemende afstand tussen arm en rijk. De financiele elite, die zich sinds Reagan in een Walhalla waant, moet goed- of kwaadschiks aan banden worden gelegd. De politiek heeft zich in dit probleem tot nog toe volstrekt onmachtig getoond; politieke lafheid omdat men het systeem ooit nodig denkt te hebben om er zelf van te profiteren? Welke de beweegredenen ook zijn, tot nog toe heeft het kapitalistische westen in het geheel geen lering getrokken uit de bankencrisis, de financiele crisis, de eurocrisis, de Amerikaanse crisis. Codes en convenanten hebben geen enkel effect, het zelfreinigend vermogen van de mens stelt niets voor. Wie heeft, staat niet graag af. En als Amerikaanse miljardairs om extra wetgeving vragen zodat ze meer belasting moeten afdragen, zorgen de Republikeinen er wel voor dat zulke wetgeving niet van de grond komt. Toch ligt hier de sleutel voor een stabielere internationale gemeenschap.

dinsdag 22 november 2011

MARTa Herford


In Herford staat een prachtig museum, gebouwd door Frank Gehry, het MARTa Herford museum dat in mei 2005 werd geopend. De architektuur is schitterend, wie kent niet het idioom van Gehry uit New York en Bilbao? Het is een genot in zo'n gebouw rond te lopen. Aan de binnenzijde de ingewanden van het gebouw zoals ze je buiten al beloofd worden. Ronde en vloeiende vormen, opgetrokken uit rode baksteen afkomstig uit de regio en afgedekt met even vloeiende en verrassende vormen van roestvrij staal. Binnenin vooral witgepleisterde muren, nergens recht of rechthoekig, veel hout en prachtig koper.

Maar het gebouw beoogt een pleisterplaats voor eigentijdse kunst en design te zijn en daar gaat het fout, in Herford.
Onvermijdelijk in Duitsland is Joseph Beuys die het hele Schloss Moyland al heeft volgeplempt maar hij heeft een formidabele productiviteit aan de dag gelegd. Er komt geen einde aan zijn kunst. Persoonlijk vind ik hem niet interessant maar slim moet hij zeker zijn geweest. Hij liet een scheet en keek gerustgesteld achterom: alweer een kunstwerk van formaat geproduceerd. En de Duitsers krijgen er geen genoeg van. In elk museum, in elke tentoonstelling, tref je Joseph aan.


Ergerlijker waren de andere installaties en performances die MARTa Herford ons bood. Een kunstenaar die een hoek geel laat schilderen maar zich later niet meer kan herinneren waarom. Is dat een voorbeeld van sarcasme, van Publikumbeschimpfung of gewoon van flauwe humor? Ik voel me als kijker belazerd bij een dergelijk product.


Ik breng het niet op dit soort uitingen van kunst/creativiteit peinzend te bekijken om er vervolgens iets van te vinden. Niets dringt zich aan mij op, slechts ergernis.
Eigenlijk was er maar een prachtig kunstobject, een kop van Oskar Schlemmer maar die werd op een onmogelijke plaats tentoongesteld waardoor het nauwelijks meer als een zelfstandig kunstobject gewaardeerd kon worden.

Ik haak af bij installaties (en bij de meeste performances ook trouwens). Ik kan zelf ook wel bedenken dat het niet om het doel gaat maar om de reis ernaartoe. Je hoort rondleiders deze kunstuitingen toelichten en verklaren en ik vraag me slechts af of we wellicht in parallelle universums leven.
Een dieptepunt was een Leica fototentoonstelling. Ook dit werk was ronduit beschamend van kwaliteit. Dit alles is kunst voor de happy few, nog slechts gewaardeerd door de kunstkritiek en de kleine kring van kunstliefhebbers die zich thuisvoelt bij deze armzaligheid. En dit zijn niet de stekeligheden van een kunstliefhebber die in de vorige eeuw is blijven steken, integendeel. Ik wil als museumbezoeker serieus genomen worden en niet achteloos opzij geschoven worden omdat je niet tot de inner circle behoort.

Maar het gebouw blijft schitterend, dat wel en de taart was ook heerlijk zoals alleen Duitse Kuchen heerlijk kan zijn.

Foto's: eigen foto's genomen op 20 november 2011 (2011-2011)

maandag 21 november 2011

Op de marmerklippen


Een herfstweekend in het Teutoburger Wald doorgebracht. De streek rond Hameln, een prachtige omgeving met Middeleeuwse dorpen en stadjes, die heden ten dage een verlaten en te stille indruk maken. De plaatselijke bevolking zegt dat dat komt door Turken en Russen die veel van de plaatselijke middenstand overnemen en exploiteren maar verder nauwelijks aan het gemeenschapsleven deel zouden nemen.
Dan maar de heuvels en de bossen in die onmiskenbaar herinneringen opriepen aan dat fascinerende maar vooral huiveringwekkende boek van Ernst Juenger Op de marmerklippen. Een visioen noemde Juenger het boek zelf. De ongekend wrede wraakexpedities van de Opperhoutvester met zijn honden, die bijna mytische proporties aannamen. En het ras dat in deze streek populair is, is nog steeds een ontzagwekkende hond.

Bij Hohenstein zetelde het oudste parlement van Europa waar Saksische vorsten eenmaal per jaar bijeenkwamen om over kwesties van oorlog en vrede te beraadslagen. Je vindt er nu nog het gruene Altar, de Teufels Kanzl en de Blut Bach Quelle waar 4.500 Saksen werden afgeslacht. Maar telkens weer, als een basso continuo, de echo van Ernst Juenger:

'En mocht de aarde barsten als een granaat,
Wij leven voort in vuur en witte gloed.'


Op de marmerklippen verscheen in 1939. Door velen gezien als een sleutelroman en een verzet tegen het nationaal-socialisme. Maar dat was de eigenzinnige Juenger te gemakkelijk. Hij had een hekel aan het woord Verzet en bovendien wist hij dat de Fuehrer een zwak voor hem had. Een andere schrijver dan Juenger had een dergelijk boek nooit kunnen publiceren.
Zoals gezegd, een huiveringwekkend geschrift dat weinig hoop lijkt te bieden. Onheilszwanger, de ondergang die onontkoombaar lijkt. De bossen, de rotsen en de honden, het negatief van Caspar David Friedrich.

Foto's: boven: eigen foto dd 20 nov 2011; midden: http://www.christi-ormond-dalmatians.de/dalmatiner/Lacrima_Christi_Cro_A_Porter_Nachzuchtfotos; onder: Caspar David Friedrich (http://www.fineartpaintingtips.com/caspar-david-friedrich-landscape-painting/)

maandag 14 november 2011

PVV laat zien wat 'onafhankelijk' betekent


Lombard Street Research is dus het bureau dat voor de PVV gaat onderzoeken wat de kosten zullen zijn van een terugkeer naar de gulden. Dit bureau staat bekend als een serieus en gedegen onderzoeksinstituut met gerenommeerde opdrachtgevers. Ook is van dit bureau bekend dat men bepaald geen voorstander is van de Euro, de munt waarvan men daar ten kantore meent dat die grote schade heeft aangericht aan in ieder geval de Britse economie. Kijk maar eens op de volgende link: http://nos.nl/video/313424-pvvonderzoek-onderleiding-van-fervent-euroscepticus.html.
Hoe je het ook wendt of keert, dit is natuurlijk geen schoolvoorbeeld van onafhankelijk onderzoek. Kun je in alle ernst verwachten dat de Britse onderzoekers in opdracht van een Nederlandse politieke partij opeens tot heel andere adviezen en opvattingen zouden komen dan zij eerder aan de regering in Londen hebben overgebracht?
Wanneer zullen de PVV-stemmers gaan inzien dat hen een rad voor ogen wordt gedraaid? Ik vrees dat daarvoor de door de PVV aangerichte schade nog niet groot genoeg is. Nog lang niet groot genoeg. Moge het kabinet Rutte gauw struikelen zodat we snel verkiezingen hebben waardoor de PVV de grootste partij zal worden opdat het kabinet Wilders zo spoedig mogelijk aan kan treden en opdat de Verelendung zijn historisch werk kan doen. De beker die leeg moet en de zure appel maar in vredesnaam, wat voor ellende en vooral hoeveel schaamte staat ons nog te wachten?

zaterdag 12 november 2011


Het kabinet streeft naar zo weinig mogelijk Nederlanders met twee paspoorten. Donner trekt daaruit de logische consequentie dat ook Nederlandse expats hun NL paspoort kwijtraken. We lezen in de NRC van vrijdag 11 november dat de PvdA een motie in wil dienen die minister Donner oproept af te zien van zijn voornemen. Van Dam van de PvdA: "Dit voorstel (van Donner) geeft Nederlanders in het buitenland het gevoel dat hun eigen land hen niet meer wil. Dat is heftig".
We wachten maar eens even af hoe de Tweede Kamer en met name de VVD en PVV op die motie reageren. Tegelijkertijd is natuurlijk zonneklaar dat ieder kamerlid dat die motie steunt zich ook nooit meer met twijfel, skepsis of achterdocht uit zal laten over moslims met een dubbel paspoort.

woensdag 9 november 2011

Drs P en Jaap van den Born


Ter gelegenheid van diens 92ste verjaardag is een bundel verschenen van Drs. P samen met Jaap van den Born, geducht dichter uit Nijmegen die zijn tijd beidt. Het is een beperkte oplage die niet in de handel verkrijgbaar is. Ik heb nummer 39.

Twee van deze ollekebollekes wil ik u niet onthouden: Klaas Vaak van Jaap van den Born en van Drs. P Magere Hein

Klaas Vaak

Even flink strooien maar
Kijk ze lief slapen gaan...
Ja, ik kalmeer
Ieder rusteloos kind

Simpel een kwestie van
Materiaalkennis
Dit resultaat krijg je echt niet
Met grind

~~&~~

Magere Hein

Waar moet ik optreden?
Dat kan van alles zijn:
Moord, bliksemslag
Een afgrond, een trein...

Ik maak me zelfs over
Epidemiedrukte
Niet zo gauw dik
Ik ben magere Hein

dinsdag 8 november 2011

Diepgelovig getreiter

Een Palestijnse boer heeft land in eigendom waarop wat olijfbomen staan. Zijn wijngaard staat op door joodse kolonisten illegaal bezette grond waarop zij huizen voor zichzelf bouwen. Een paar dagen per jaar krijgt de Palestijn toestemming om zijn land te bewerken en olijven te oogsten. De kolonisten echter boren gaten in die bomen en stoppen er gif in. Zodra de Palestijn zijn grond betreedt, wordt hij met stenen bekogeld. De Israelische overheid grijpt niet in. Volgens de VN werden dit jaar 7.500 olijfbomen omgezaagd, verbrand of vergiftigd. In een enkel geval oogsten de kolonisten zelf de olijven. In vijf jaar tijd werd 127 aangifte gedaan van deze boomgaardvernielingen. Slechts in één geval kwam het tot een veroordeling. De Israelische politie zegt: "Het probleem is niet de lage pakkans maar het feit dat Palestijnen zelden aangifte doen". Yesh Din is een Israelische mensenrechten organisatie die Palestijnse boeren helpt aangifte van vernieling te doen. (bron: NRC 7 nov 2011.) Op weg naar vrede... U weet dat de olijftak het christelijk symbool voor vrede is?
Ha, zegt de kritische lezer: wilt u ook even stilstaan bij Palestijnse terreur? Jazeker wel, ook al is dat een jij-bak van jewelste. Elke vorm van terreur is onaanvaardbaar, waar ze ook vandaan komt. Dat joodse kolonisten landjepik plegen, doodordinaire diefstal, is tot daar aan toe maar wat geeft hen het recht hun medemens het brood uit de mond te stoten? Wie kan zulk gedrag ten toon spreiden en tegelijkertijd zichzelf als een diepgelovig mens beschouwen? Waar is de andere wang gebleven?

maandag 7 november 2011

Israel goes nuclear?


Shimon Peres won in 1994 samen met Rabin en Arafat de Nobelprijs voor de vrede. Nu in 2011 overweegt diezelfde Peres in alle ernst het bombarderen van nucleaire installaties in Iran. 41% van de Israeliers is voor zo'n aanval, 39% is tegen. Een meerderheid van de fundamentalistische joden juicht militair ingrijpen in Iran toe. Experts verklaren dat een dergelijk bombardement de nucleaire ontwikkelingen in Iran voor ten hoogste vier jaar kan frustreren. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat Israel bereid zou zijn de hele regio in brand te zetten, hernieuwd terrorisme uit te lokken en de eigen geloofwaardigheid voorgoed te verliezen.
Laat er geen misverstand over bestaan: Iran heeft een verderfelijk regime en Ahmadinejad een misdadig brein. Het onverholen antisemitisme van deze Iraanse leider is ongeevenaard en pervers. En natuurlijk bestaat er nog zoiets als een recht op (zelf)verdediging. Maar de slechtst denkbare manier om de internationale vrede te dienen, is eenzijdig militair ingrijpen in Iran. Maar we stelden al eerder vast dat de regering van Netanyahu niet in vrede is geinteresseerd.