donderdag 25 december 2014

Bodar orakelt verder


Bisschop Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam merkt over de toespraak van de paus over de ziekten van de kerk op: "De toon is fors, maar geldt niet alleen de medewerkers van de paus, maar allen die werkzaam zijn in de kerk". Deze bisschop lijkt het te hebben begrepen.

Kardinaal Eijk daarentegen zwijgt als het graf en een woordvoerder van de bisschoppenconferentie laat weten dat dit is omdat de paus slechts heeft gesproken over het functioneren van diens eigen medewerkers. En, voegt hij er aan toe: "daar zitten geen Nederlanders bij". Zo kennen we de kerk weer en ik zou geschrokken zijn als Wim Eijk zich wel iets gelegen had willen laten liggen aan de woorden van zijn kerkvader.

Nog zo'n feest van herkenning: de onvermijdelijke Antoine Bodar, van wie ik meen te weten dat hij niet erg gecharmeerd is van paus Fransiscus. Bodar stoort zich eraan dat de paus zijn donderpreek uitgerekend met Kerstmis hield waar het - aldus Antoine - veel beter was geweest zijn gram even op te houden tot Aswoensdag. "Enkele van de benoemde problemen reiken verder dan de curie maar ik denk dat een priester van een basispastoraat nu meer geholpen is met bemoediging dan een draai om de oren", aldus Bodar. En: "De toespraak beïnvloedt de beeldvorming, maar ik betwijfel of er tot in Nederland gevolg aan wordt gegeven".

En dan opeens een merkwaardige opmerking van Bodar: "Want hoe hard de woorden van de paus ook waren, hij zei eigenlijk niets nieuws". Ja, ik lees het ook maar zo in de krant maar wat zou hij hier nou mee bedoelen? Dat we allang weten dat het Vaticaan gefossiliseerd is? En dat daar nou juist de beste waarborg ligt voor het behoud van de mystiek. En dat de mystiek het beste instrument is om de gelovige kudde zo ver mogelijk weg te houden van het ontrafelen van het geloofsmysterie? Hoe het ook zij: Bodar wist het allang van al die ziektes maar hij paste er wel voor op zijn mond open te doen.

Bodar is een onaangename man die zichzelf steeds belangrijker lijkt te gaan vinden. Bodar is zelf aan het fossiliseren, hij hangt aan de rem. Hij loopt niet rond in de gewone wereld maar is een Narziss zonder ooit tot enig inzicht te komen. Van dat soort types lopen er veel rond in de Nederlandse kerkprovincie en elders zal het wel niet veel beter zijn.

Bron: NRC 24 december 2014


woensdag 24 december 2014

Politieke wraak


Op het nippertje is de wet topinkomens in de publieke sector aangenomen door Tweede en Eerste Kamer. Maar de VVD-ers Schippers en Blok haastten zich te verklaren dat ze die wet niet gaan uitvoeren en dat die wet zich in hun vakgebied eerst per 1 januari 2016 zal doen gelden.
Dit is pure wraak en al zweren ze op het graf van hun moeders dat dat niet zo is, ik zal ze niet geloven.

De decentralisatie van de zorgwet wordt door het parlement gejaagd en de gehele bevolking zal spoedig de gevolgen van die wet ondervinden, we hebben het dan over miljoenen mensen. De wet topinkomens is slechts van invloed op een paar honderd functionarissen die al jarenlang van uw en mijn belastinggeld veel te veel inkomen hebben kunnen opstrijken.

Godzijdank is er nu een regering die daar tenminste wat aan doet. Maar Schippers en Blok hebben er maling aan, ze verklaren doodleuk dat het te kort dag is om die wet te implementeren. Grotere kul heb ik in jaren niet gehoord. Het is simpel: één telefoontje naar de salarisadministratie en het brutosalaris van een minister invullen.

Sneu voor Plasterk? Dat kan me niks schelen. Die man is toch al het lulletje rozenwater van dit kabinet. Maar al die mensen die nu roepen: zie je wel, het is en blijft een zootje graaiers daar in Den Haag!: weet u, ze hebben nog gelijk ook. Schippers en Blok doen niet eens moeite dat te verdoezelen.

Spirituele alzheimer


Ik ben niet van god, noch van geloof of enige kerk. Maar je zou toch spontaan enthousiast worden van zo'n paus Fransiscus die in zijn kersttoespraak de eigen organisatie ongenadig de oren waste. De kerkvader benoemde vijftien kwalen waaraan de kardinalen wereldwijd zouden lijden. Ik noem er slechts enkele: onsterfelijk, immuun en zelfs onmisbaar voelen, mentale en spirituele verstening, spirituele alzheimer, rivaliteit en verwaandheid, begrafenisgezichten, wereldse winst en exhibitionisme.

Dit zijn kwalificaties die je van zo iemand als ondergetekende had mogen verwachten en dan kan iedereen meteen reageren met: ja, daar heb je weer zo'n atheïst die zijn gebruikelijke ongenuanceerde stokpaardjes berijdt.

Maar niets daarvan, deze kwalificaties, deze beschuldigingen, aantijgingen, verwijten werden uitgesproken door de paus zelf! Tijdens zijn kersttoespraak! O ja, hij verweet zijn werkvolk ook nog gebrek aan humor. Nou, dat moet een fijne sfeer hebben opgeleverd daar bij die kerstkransjes.

Uit het feit dat de kerkvorst deze aantijgingen hoorbaar voor de hele wereld uitspreekt en ze niet binnenskamers houdt mag je afleiden dat het hier niet om incidentjes gaat. Spirituele verstening en spirituele alzheimer. Dat is geen misselijke diagnose! Zou hij daarbij vooral even naar onze vaderlandse kardinalen hebben gekeken? Die lijken mij uit te blinken in het gedrag dat de paus hier aan de kaak stelt.Zoals gezegd, ik ben niet van enige kerk maar realist genoeg om me te realiseren dat een wereldgodsdienst nu eenmaal een van de gevestigde machten is. Het is even zorgwekkend als heuglijk dat deze paus zo onomwonden en in alle openheid laat zien in welke staat de organisatie die hij moet leiden verkeert.

Maar al die gejurkte fossielen keren verongelijkt terug naar hun gewesten en ik vrees dat de oproep van hun aanvoerder tot gewetensonderzoek tijdens de kerstdagen een vergeefs appel zal zijn. Wie lijdt aan spirituele verstening en spirituele alzheimer is niet meer uit zulke duisternis terug te halen.

zondag 21 december 2014

Drie wetten der Robotica


De science fiction schrijver Isaac Asimov bedacht een drietal wetten om de macht van robots in te kunnen dammen. Zijn wetten zijn een wonder van vernuft en eenvoud en luiden als volgt: Een robot mag een mens geen kwaad doen of door onachtzaamheid een mens schade berokkenen - Een robot moet een bevel van een mens gehoorzamen, tenzij dat in strijd is met de eerste wet - Een robot moet zijn bestaan beschermen, zolang dat niet in strijd is met de eerste of de tweede wet.

In de NRC van dit weekend een heerlijk artikel van hoogleraar theoretische astrofysica, Vincent Icke over de toekomstige rol van robotica in het leven van mensen. Icke denkt dat het wel mee zal vallen met die bedreiging van het menselijk leven door robots. Natuurlijk ziet ook hij het risico van dom of kwaadwillig gebruik van robots door slecht volk. Maar het enige echte probleem met machines of computers, intelligent of niet, is de mens, aldus Icke.

Wij doen onszelf nu al de das om door nagenoeg vrijwillig of op zijn zachtst gezegd naïef onze privacy op te geven. Big data, search engines, veiligheidsdiensten, niets van onze gedragingen ontgaat hen die macht over ons hebben. En bedenk daarbij, zegt Icke terecht, dat dat gebeurt met computers die zo dom zijn als het achtereind van een varken.

De kans dat computers ons mensen af zullen schaffen acht Icke nagenoeg nihil. Maar computers zullen straks meer kunnen dan volledige gezichtsherkenning of het plaatsen van vals bewijsmateriaal door geheime diensten; computers zullen straks ook volledige taalbeheersing kennen en dan hebben de veiligheidsdiensten helemaal niemand meer nodig om ons af te luisteren. Dan heeft Orwell het juist gezien, iets later dan aanvankelijk gedacht maar niet minder waar.

Prachtig zijn de laatste zinnen van het artikel van Icke: "Een zuiver intelligente computer heeft geen geloof, hoop of liefde. Hij zal daaruit de logische conclusie trekken dat het leven geen zin heeft, en zichzelf terstond opheffen. Daarna kunnen de restanten van de mensheid uit hun holen kruipen en fijn doorgaan met hun geknoei, totdat over vijf miljard jaar de zon ontploft. Dat geeft ons ruim de tijd om de wetten van Asimov in onze eigen ethiek op te nemen, voordat we voorgoed verdwijnen".

De staat sloopt de solidariteit


Een kabinetscrisis kon op het nippertje worden voorkomen maar ik hoop vurig dat het aantal principiële tegenstanders van met name dat vermaledijde artikel 13 van de zorgwet in de beide Kamers zal toenemen.

In de NRC van dit weekend legt Sweder van Wijnbergen nog eens haarfijn uit waarom de kosten van de zorg juist toe zullen nemen als gevolg van deze rampzalige wet. Hij wijst erop dat onder andere in Amerika is geëxperimenteerd met een zorgwet zoals de minister nu voor ogen heeft en dat dat experiment als mislukt is beschouwd.

Sweder van Wijnbergen stelt vast dat het een misverstand is te denken dat de monopolist (de zorgverzekeraar) die zijn toeleveranciers (gecontracteerde artsen) uitknijpt, die winst mede ten goede zal laten komen aan zijn afnemers (de zorgvragende burger). Onzin natuurlijk, we zien nu al dat de winsten van de zorgverzekeraars toenemen, dat de salarissen van de bestuurders toenemen en dat de reserves van de zorgverzekeraars toenemen. Reden en ruimte genoeg om de burger te belonen met een premieverlaging. Maar in plaats daarvan stijgen de premies alleen maar!

De consument kan zich verheugen op lagere prijzen wanneer nieuwe toetreders tot de markt kansen krijgen om hun producten aan de man te brengen. Maar in dit systeem krijgen nieuwe toetreders in het geheel geen kansen, zij missen immers de nieuwe bestaansgrond: een contract met een zorgverzekeraar.

Het is ronduit deprimerend te moeten toezien hoe de liberalen nota bene met de hulp van sociaal democraten de bevolking een geweldig oor aannaaien. Binnenkort is vrije artsenkeuze een luxe die alleen is weggelegd voor de meer gefortuneerde burger. Het is onze overheid die de solidariteit sloopt, het gaat slecht met ons.

donderdag 18 december 2014

Wilders en de waarheid


Het OM heeft besloten Wilders te vervolgen wegens discriminatie en haat zaaien. Eden goede en een slechte zaak. Een goede zaak omdat het een misverstand is te denken dat een parlementariër álles mag zeggen omdat hij of zij parlementariër is.
Wilders zelf gaat hier heel losjes mee om: "ik wordt vervolgd omdat ik zeg wat miljoenen mensen denken en vinden. Ik word vervolgd omdat ik de waarheid spreek". Tja, dat is populistische retorica van de bovenste plank. Wilders bedoelt dus dat het onderbuikgevoel van miljoenen mensen per definitie de waarheid vertegenwoordigt.
Dan wordt het tijd voor nog veel meer stevige maatregelen zoals het verbieden van linkse politieke partijen, het sluiten van alle moskeeën, het verscheuren van de koran en het invoeren van de doodstraf.

Hoewel er inmiddels voldoende jurisprudentie lijkt te zijn om Wilders succesvol te vervolgen is het tegelijkertijd een treurige zaak dat een parlementariër de samenleving dermate uitdaagt dat een vervolging niet kan worden voorkomen. Deze zaak geeft Wilders alle ruimte om de slachtofferrol te kiezen en te tamboereren op de vrijheid van meningsuiting. En als hij veroordeeld wordt zal hij de draagkracht voor onze rechterlijke macht met alle middelen die hij vinden kan proberen te ondermijnen.

Maar als u mij vraagt of we dan maar moeten slikken dat Wilders ongestraft kan zeggen wat hem voor de kop komt omdat hij zich beschermd weet door parlementaire onschendbaarheid, dan is het antwoord ondubbelzinnig nee.

woensdag 17 december 2014

Zorgwet gesneuveld, maar voor hoe lang?


Het is duidelijk dat een liberale minister van volksgezondheid er geen enkel probleem in ziet de macht van de zorgverzekeraars disproportioneel te vergroten om de kosten te kunnen drukken. Hier zijn en worden fundamentele keuzes gemaakt, wel fundamenteel verkeerde keuzes.

Kernpunt van de wet is dat verzekeraars alleen maar die ingrepen hoeven te vergoeden die worden verricht door zorgaanbieders waarmee de verzekeraars een contract hebben afgesloten.

Maar zelfs wanneer je bereid zou zijn daarvan de redelijkheid in te zien, ben je er nog niet. Wanneer een door de verzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder zijn budget heeft verbruikt, zullen nieuwe patiënten vanaf dat moment hun zorgkosten niet meer vergoed krijgen.

Vervolgens zien we hoe de zorgverzekeraars de huisartsen onder druk zetten met voorgedrukte standaardcontracten waardoor de vergoedingen die huisartsen krijgen voor uitgevoerde zorgtaken ver onder de grens van het redelijke liggen.

Maar misschien wel het allergrootste pijnpunt in ons zorgstelsel is de steeds verder uitgeholde positie van de patiënt. Het systeem van elkaar beconcurrerende zorgverzekeraars suggereert dat de burger iets te kiezen heeft. Maar de zorg is dermate complex geworden dat het voor een gewone burger ab-so-luut onmogelijk is tot een verantwoorde keuze te komen. Hij krijgt simpelweg niet de informatie die hij nodig heeft om een weloverwogen besluit te nemen. Kennelijk hoeven de zorgverzekeraars niet aan dat volstrekt normale beginsel van zorgvuldigheid te voldoen.

De keuzevrijheid is dus een schijnvrijheid. En ondertussen spenderen die zorgverzekeraars jaarlijks € 500 miljoen aan reclamespotjes om u en mij te verleiden zich juist door hen te laten belazeren. Dat halve miljard is uiteraard versleuteld in de premie die wij gewone burgers moeten betalen. Net als de ongehoord hoge salarissen van de top van dit soort bedrijven. Net als de veel te hoge reserves en winsten die door deze zorgverzekeraars worden ingeboekt.

Waar ligt dan wel de oplossing? Ik zou zeggen in een soort ziekenfonds voor een basispakket aan vergoedingen en met vrije artskeuze.Premieheffing via de loonbelasting en daarbij rekening houden met een deels inkomensafhankelijke premie. Wie meer wil moet zich wenden tot de zorgverzekeraars met hun hoge salarissen en dure reclamespotjes.

Verder gaan op de door deze minister ingeslagen weg betekent een steeds verder toenemende macht en invloed van de zorgverzekeraars. Ook onze privacy zal er uiteindelijk aan opgeofferd worden. Nu al zoeken de zorgverzekeraars mogelijkheden om intensieve zorggebruikers te kunnen weren. Straks is ook ons elektronisch patientendossier niet meer veilig voor deze geïnstitutionaliseerde big brother.

maandag 15 december 2014

UBER valt door de mand


Het is niemand ontgaan, een afschuwelijke gijzeling in Sydney Australië door IS-sympathisanten. In zo'n situatie ontstaat er paniek en die paniek leidt er weer toe dat mensen kennelijk in haast de plek des onheils wensen te verlaten. De vrije taxidienst UBER krijgt daar lucht van en wat is hun reactie? Drastische verhoging van de taxitarieven en vier keer meer dollars per mijl dan normaal het geval is. Dat is het moderne kapitalisme van de UBER-boys. We hebben nu hun ware gezicht gezien.

maandag 8 december 2014

Humanoid


Als Hawking spreekt is verscherpte aandacht op zijn plaats. In een artikel in de NRC van 5 december lezen we over de zorg dat gecombineerde inzichten uit de hersenwetenschap en de computertechniek een brede én eigenzinnige kunstmatige intelligentie voortbrengen. Die aldus ontstane robots zullen ook beschikken over een vorm van sociaal inzicht. Hawking: "Mensen die beperkt worden door de langzame biologische evolutie, zullen er niet tegen opgewassen zijn en overvleugeld worden".
Andere wetenschappers denken hier wat luchtiger over en vertrouwen erop dat er manieren gevonden worden om de macht en zelfredzaamheid van zulke machines in te perken.
Hoe het ook zij, we raken hier aan een ongelooflijk belangrijk thema. Die robots zijn al in de maak en ook aan kunstmatige intelligentie inclusief een zeker cognitief vermogen wordt hard gewerkt. De ethiek verlangt dat we omwille van onszelf er goed op letten dat die technologische ontwikkelingen gepaard gaan aan voldoende veiligheidsmechanismen en waarborgen voor de menselijke waardigheid.
Toch denk ik dat een deels gecomputeriseerde en gerobotiseerde vorm van menselijk leven de beste overlevingskansen zal blijken te hebben. De toekomst is niet aan ons maar aan de humanoids.


Het is laat zoals ieder jaar


Soms kom je opeens een gedicht tegen dat je meteen aanspreekt. Zoals dit verbluffende gedicht van Gerrit Kouwenaar. Vooral de tweede en de zesde regel vind ik fantastisch, ik had ze zelf wel willen bedenken. Maar ik ben geen dichter en moet geen ambities koesteren die mij niet passen. Afin, ik kwam dit gedicht tegen in het dagboek van Gérard van Eyk dat je hier in de linker kolom aan kunt klikken.

Het is laat zoals ieder jaar
de tijd zit krap in zijn heden,
vandaag is steeds weer geweest
steek dus het licht aan dat de toekomst nog uitspaart,
spreek het brood aan dat nog niet doof is,
maak de taal waar achter zijn tekens,
spel het vlees, stil de tijd, leef nog even -


donderdag 4 december 2014

Rutger Castricum is een masturberende rioolrat


Een burgemeester is ongegeneerd op zoek naar seksuele spanning en neemt daarbij het risiko dat hij zichzelf in een chantabele positie manoeuvreert. De man loopt tegen de lamp en wordt voor het oog van toekijkend Nederland in het openbaar door de gemeenteraad gekapitteld. "Laat het niet weer gebeuren" is het dwingende advies.

Nog geen jaar later laat de man zich weer in de val lokken. Een toyboy weet zich aantrekkelijk genoeg te presenteren en kan zodoende enkele ontmoetingen met de burgervader arrangeren. En draagt daarbij, getuigend van zijn misselijkmakend slechte bedoelingen, een verborgen camera op zijn lijf.

Zodra hij wat zogenaamd compromitterende beelden heeft verzameld belt hij onze nationale rioolrat Rutger Castricum. Deze zichzelf journalist noemende nonvaleur staat erom bekend geen enkele geïnterviewde persoon te laten uitspreken. Zodra deze aan zijn antwoord op een door de ongekend populaire en grofgebekte journalist gestelde vraag begint, trekt de laatste de microfoon alweer terug naar zijn eigen mond. Want onze Rutger hoort het liefste zichzelf praten.

En oh, oh, oh, wat is onze masturberende Rutger een moralist. Nietszeggende en slecht verstaanbare filmopnames van de misselijk makende toyboy worden als breaking news op teevee uitgezonden. In plaats van de toyboy aan de schandpaal te nagelen, wordt de minkukelende burgemeester geportretteerd als iemand die het burgemeesterschap niet waard is.

Noemen we dit journalistiek? Velen wel, ik ook maar dan wel uitermate beroerde journalistiek, Riooljournalistiek. Van de hoogste orde, dat dan weer wel. De burgemeester kan zichzelf niet verdedigen, je kunt je ook niet wapenen tegen mensen met vooropgezette kwade bedoelingen, zoals deze 20-jarige Almeerder.

Ook al heeft de burgemeester niets verwerpelijks of fouts gedaan, zijn positie is onhoudbaar geworden. Hij brengt zichzelf meerdere malen in een chantabele positie, brengt zijn ambt in diskrediet en is een afbreukrisico geworden voor de stad die hij moet besturen. Treurig, maar het is niet anders en hij moet het vooral zichzelf verwijten.

Maar dat zo'n toyboy en zo'n masturberende rioolrat maar gewoon door kunnen gaan met hun laaghartige, schijnheilige en misplaatst moralistische gedrag, dat doet pas echt pijn.