woensdag 31 oktober 2018

Over tolerantie gesproken!


Keizer Asoka de Grote leefde in de derde eeuw voor Christus en heerste over het Mauryaanse Rijk, een gebied groter dan het huidige India. Hij bekeerde zich tot het boeddhisme nadat hij spijt kreeg over een bloedige oorlog en de verwoestende gevolgen daarvan.


H.G. Wells schreef over Asoka: "In the history of the world there have been thousands of kings and emperors who called themselves 'Their Highnesses', 'Their Majesties', 'Their Exalted Majesties' and so on. They shone for a brief moment, and as quickly disappeared. But Ashoka shines and shines brightly like a bright star, even unto this day."


Ik kwam deze Asoka tegen in het jongste boek van Yuval Noah Harari '21 lessen voor de 21ste eeuw'. Een fenomenaal boek dat eigenlijk op iedere leestafel zou moeten liggen. U las natuurlijk ook al Sapiens en Homo Deus! Harari laat ons zien hoe het monotheïsme vanuit ethisch standpunt bezien een van de slechtste ideeën ooit is geweest. Als ergens intolerantie vandaan kwam, dan wel van het monotheïsme. De schrijver heeft dan al korte metten gemaakt met de gedachte dat moraal en ethiek uit de monotheïstische religies zouden stammen. Moraal bestond al in het voormenselijke tijdperk in Afrika, toen Sapiens nog geboren moest worden.

Maar dit terzijde en terug naar keizer Asoka die rond 1250 voor Christus een keizerlijk edict over tolerantie uitvaardigde. Ik wil u de tekst daarvan niet onthouden. Deze luidt als volgt:

De Favoriet der Goden, de koning die eenieder met genegenheid tegemoet treedt (zo werd Asoka genoemd, zo noemde hij zichzelf)  eert zowel de asceten als de gezinshoofden aller religies [...] en waardeert uitbreiding van de essentiële punten van alle religies. Uitbreiding van essentiële punten kan op verschillende wijzen plaatsvinden, maar aan de wortel van alle ligt mondelingen terughoudendheid, wat inhoudt dat men  zijn eigen religie niet zal prijzen en de religie van anderen niet zal verketteren zonder goede reden [...] Wie zijn eigen religie prijst door overmatige toewijding en anderen veroordeelt met de gedachte 'laat mij mijn eigen geloof verheerlijken', schaadt zijn geloof alleen. Daarom is contact tussen religies goed. We moeten luisteren naar de doctrines die anderen aanhangen en die respecteren. De Favoriet der Goden, de koning die eenieder met genegenheid tegemoet treedt, verlangt dat alles goed geleerd zal worden in de goede doctrines van andere religies.
Moge dit een les zijn voor al die aanhangers van monotheïstische religies die ook nog eens hun hele denken baseren op de waanidee dat hun godsdienst de baarmoeder van de moraal zou zijn. Niets is minder waar!


maandag 29 oktober 2018

Globalisering, democratie en nationalisme


De nieuwe trend is niet meer te loochenen. Overal in de wereld rukken de populisten op en zij markeren hoezeer en hoe diep de moderne samenlevingen verdeeld zijn. In Brazilië geeft het merendeel van de bevolking zijn stem aan een mislukte militair die alleen maar in termen van geweld, vrouwenhaat, homofobie en anti-links denken en praten kan. Daar gaan de Brazilianen nog spijt van krijgen. Kun je in Brazilië nog zeggen dat de socialisten met hun ongebreidelde en misselijk makende corruptie deze ruk naar rechts gewoon hebben uitgelokt, elders in de wereld is het minder eenduidig te verklaren.


Het grootste gevaar van populisten is dat het achteromkijkers zijn die zogenaamd een stem aan het volk geven maar zich vooral profileren door groepen uit de samenleving tegen elkaar op te hitsen. De meest verderfelijke variant van dit soort politici zit in het White House in de VS. Trump doet niets anders dan bevolkingsgroepen tegen elkaar ophitsen en uitspelen. Een afschuwelijk bloedbad in een Amerikaanse synagoge maar Trump weet al direct wie de schuldigen zijn: de mainstream media. En in één adem door begint hij weer te reutelen over crooked Hillary. En natuurlijk zouden er lang niet zoveel doden zijn gevallen als er een bewapende militie in de synagoge was geweest.


Het nationalisme is bezig aan een enorm come back en dat is zeer verontrustend. Juist omdat de globalisering niet meer terug te draaien is. We kunnen ervoor kiezen dat iedere natiestaat weer in de eigen schulp kruipt maar we hebben te maken met een aantal problemen waar natiestaten geen enkel antwoord op hebben. Juist omdat het om problemen gaat die naar hun aard 'global' zijn: het risico van een kernoorlog, de onvoorstelbare risico's van klimaatverandering en de technologische ontwrichting die ons te wachten staat als de fusie tussen biotech en infotech (ook wel afgekort tot AI, artificial intelligence) hele volksstammen zal reduceren tot volstrekt overbodige wezens.


Ook bij onze oosterburen wordt het politieke klimaat behoorlijk opgeschud en je kunt alleen maar vaststellen dat de traditionele partijen er niet in geslaagd zijn een adequaat antwoord te formuleren op de problemen van deze tijd. De uitdagingen die ons te wachten staan zijn werkelijk gigantisch. Nationalisme is het slechtst denkbare antwoord.


We moeten ons niet afkeren van globalisering en zeker niet van de EU. Maar we moeten als internationale gemeenschap op zoek naar alles wat ons bindt en naar datgene wat in ons gezamenlijk belang is: om te beginnen het klimaat maar even zo belangrijk is onze omgang met kernwapens. Een volstrekte malloot in het Witte Huis is wel het ergste dat ons moest overkomen.

vrijdag 26 oktober 2018

Anderson Cooper to Trump: This would be real leadership

Chris Cuomo takes on Sarah Sanders over bomb response

Voor wie echt nieuwsgierig is


Er is een prachtige website Scientias waar de actuele inzichten en onderzoeksresultaten van de moderne wetenschap worden gepresenteerd. Scientias heeft vier hoofdrubrieken: Het Heelal, Tech & Innovatie, Onze Planeet en De Mens.

Op de pagina Onze Planeet van vandaag een zeer interessant artikel over de wipsnavelkraai die in staat blijkt (soms) eigen gereedschappen te construeren. Tot nog toe ging men er van uit dat alleen mensen en mensapen het inzicht hadden om meerdere elementen, die afzonderlijk van elkaar nutteloos zijn, te combineren zodat een nuttig gereedschap ontstaat. Nou, die wipsnavelkraai kan dat dus ook.


Prachtig hoor, zo'n website. Ik kan hem u aanraden, zet hem in uw favorieten en kijk elke dag eens naar welke schitterende verhalen u dit keer zou willen lezen. Ook als app te downloaden!

Horrorverhalen over vaccinaties doorgeprikt


We raken maar niet uitgepraat over vaccineren. In de Volkskrant van vandaag een uitstekend artikel van Maarten Keulemans, waarin vijf horrorverhalen over vaccineren tegen het licht worden gehouden.

Vaccins zouden de natuurlijke ontwikkeling van kinderen verstoren, ze zouden nergens voor nodig zijn, ze zouden jaarlijks vijf tot tien kinderen doden, ze zouden kinderen chronisch ziek maken en ze zouden vol giftige hulpstoffen zitten.


Van al die horrorverhalen blijft niets over wanneer we de wetenschappelijke onderbouwing voor al deze verhalen eens goed bekijken. Toch blijft Door Frankema van de Stichting Vaccinvrij beweren  dat de wetenschap die bewijst dat het rijksvaccinatieprogramma veilig is nergens te vinden zou zijn. Dat is dom en kwaadaardig.


Kijken we eens naar een enkel detail: kinderen zouden met vaccins aluminium binnen krijgen. Dat klopt, wel 3,4 mg per vaccin. Maar waarom vertelt Door Frankema er niet bij dat diezelfde kinderen via groenten, vlees, fruit, drinkwater en lucht wel 5 tot 10 mg aluminium binnen krijgen, per dag! En dat er nog meer bronnen zijn van aluminium: deodorant, aluminiumfolie en borst- en flesvoeding.

Daarnaast heeft de Volkskrant een interactieve tool gepubliceerd waarmee je kunt zien hoe een virus zich ontwikkelt bij een variabele vaccinatiegraad, hoe infectieziekten zich verspreiden en hoe je ze kunt indammen. Daar zou Door Frankema ook eens een uurtje mee moeten spelen. Maar zij is dermate vooringenomen tegenover de wetenschap, het zullen wel paarlen voor de zwijnen zijn.

In de interactieve tool vind je tevens een kaart met de prikstand van 11-jarigen in ons land. Per gemeente kun je exact zien wat de vaccinatiegraad is. In de bible belt is die vaccinatiegraad gedaald tot rond de zeventig procent. Dat is verbijsterend.

donderdag 25 oktober 2018

Geloof in niets!


Godsdienstfilosoof en theoloog Taede A. Smedes (een prachtige naam!) beschouwt de berichtgeving van het CBS over de toenemende ontkerkelijking in ons land als nepnieuws. Hij geeft aan dat het onderscheid tussen 'geloof' en 'ongeloof' grotendeels achterhaald is. In onze samenleving, zegt hij, wordt de traditionele verticale transcendentie steeds meer ingewisseld voor horizontale transcendentie: een gevoel van diepe verbondenheid met al wat is.


Het CBS stelt 'religieus' gelijk aan 'tot een religieuze groepering behorend', zegt Smedes. Maar hij vindt die definitie ontoereikend. Op basis van eigen onderzoek definieert hij 'religie' in god, iets of niets?

Het probleem zit hem in dat laatste leesteken, het vraagteken. Want door deze formulering te kiezen betrek hij zelfs atheïsten in zijn definitie. Eerder had hij al geconstateerd dat er een groeiend aantal atheïsten zou zijn dat zichzelf 'religieus' noemt. Hij moet mij zulke atheïsten maar eens aanwijzen.

Ik begrijp wel hoe hij aan dat vraagteken komt, ook al heb ik zijn boek niet gelezen. Zijn redenatie zal wel luiden dat je noch het bestaan van god, noch het niet-bestaan van god kunt bewijzen. En omdat je dat niet-bestaan niet kunt bewijzen, moet je hier wel een vraagteken plaatsen. Daarmee degradeert Smedes een atheïst per definitie tot een agnost. En al die agnosten sleurt hij zo met één beweging zijn definitie van 'religie' binnen. Ja, zo lust ik er nog wel een paar.


Beste Taede, ik leg het nog één keer uit: om het bestaan van 'iets' te bewijzen moet je dat 'iets' veronderstellen en vervolgens moet je herhaalbare en verifieerbare experimenten uitvoeren om je hypothese te kunnen bewijzen. Zo simpel is het!
En tot nog toe is er niet één theoloog geweest die dat godsbewijs heeft kunnen leveren. Een atheïst hoeft helemaal niet te bewijzen dat hij gelijk heeft. Een atheïst kan slechts opmerken dat de theoloog op geen enkele manier aannemelijk heeft gemaakt dat zijn hypothese houdbaar is.


En het is om die reden, beste Taede, dat ik geloof in niets! Ik laat me niet gek maken door hocus pocus en dat is allesbehalve een agnostische of religieuze positie; ik gebruik slechts mijn verstand.

zaterdag 20 oktober 2018

De hefboomratio dient tenminste 30 % te bedragen


De befaamde topeconoom Anat Admati is in ons land voor de Prof. F. de Vries Lezing. De Volkskrant interviewde haar. Ze is verbijsterd over het feit dat banken, overal ter wereld, ziek zijn, niet zo maar een beetje maar echt zeer ernstig. Haal een bank uit zijn beschermde omgeving en laat die bank als een gewone onderneming opereren. Die bank, zegt zij, zou binnen één dag dood zijn.

Van elke euro die een bank uitleent is slechts 4 tot 6 procent eigen geld. De rest is geleend, schuld van de bank. Admati: "Geen enkel bedrijf zou wegkomen met zulke lage kapitaalratio's. Waarom maken we daar niet 15, 20 of zelfs 30 procent van?"
Op de vraag of de volgende financiële crisis slechts een kwestie van tijd is, antwoordt zij: :"We doen alsof financiële crises natuurrampen zijn, waar we hooguit op kunnen reageren door ambulances naar de plek des onheils te sturen. Met dit financiële systeem kunnen we inderdaad slechts hopen dat de boel niet morgen al implodeert".

Overheden, zegt zij, stellen niet alleen amper grenzen aan de risico's die banken nemen, ze subsidiëren ze impliciet. Omdat zij hun banken nooit failliet zullen laten gaan, durven beleggers ze heel goedkoop geld te lenen. Banken betalen daardoor minder rente dan gewone bedrijven.


En de oplossing van dit probleem is zo simpel, stelt Admati: meer eigen vermogen, minder schuld. En dan zouden de banken ook bevrijd kunnen worden van die zo hinderlijke overheidsbemoeienis. Ook Admati vindt het fascinerend dat bedrijven in onze economie zoveel kwaad kunnen doen, van fraude tot witwassen, terwijl topbestuurders vrijwel overal mee wegkomen.

Denkt u nog eens aan haar woorden wanneer we weer eens moeten accepteren dat topbestuurders zichzelf alleen maar verrijken terwijl ze niet over de intellectuele capaciteiten beschikken om het onvoorstelbare risico, dat banken doelbewust lopen, in te dammen. En dat terwijl de oplossing, inderdaad, zo simpel is:meer eigen vermogen, minder schuld. Laten we eens beginnen met een ondergrens van 30 procent.

vrijdag 19 oktober 2018

Het geheime leven van vissen


Eerder kondigde ik al Het geheime leven van vissen aan, een werkelijk schitterend boek van Jonathan Balcombe, een Amerikaanse bioloog en etholoog. Een van mijn anonieme criticasters beschuldigde mij van een ongenuanceerde weergave van de werkelijkheid. Welnu, u vindt een uitgebreide en zeer genuanceerde boekbespreking op www.ennonuy.com, onder de B van Balcombe uiteraard.

Beter nog ware het als u zich dit boek zelf aanschafte. Zelfs als je in je normale leven weinig op hebt met vissen is dit een werkelijk fascinerend boek. Over vissen die vijftig keer ouder zijn dan homo sapiens. Er zijn 33.249 soorten vissen in 564 families en 64 ordes beschreven. De centrale vraag die Balcombe zich stelt is hoe het toch komt dat wij de neiging hebben vissen buiten ons morele engagement te houden. Een vraag die hij op de laatste pagina's van zijn formidabele boek beantwoordt. En in de tussenliggende 320 pagina's ben je ongelooflijk veel wetenswaardigs te weten gekomen over de zwemmende soort waar wij allemaal uiteindelijk van afstammen.

Ik ga al die verbijsterende eigenschappen en vaardigheden van vissen niet opnoemen hier. Daarvoor moet u het boek maar lezen. Een direct gevolg van lezing van dit boek is dat hier ten huize het aandeel vegetarisch in onze dagelijkse maaltijden zeer fors is toegenomen. Je realiseert je dan wel dat het eten en genieten van vlees en vis zodanig in je systeem zit dat je er moeilijk afstand van neemt. Het blijft heerlijk immers. Maar fout is het wel. Zoals we ook genieten van een Indian Summer, terwijl we donders goed weten dat diezelfde Indian Summer een voorbode is van iets dat heel weinig vreugde zal brengen.


Overheidsingrijpen in de persoonlijke leefsfeer


Een alarmerende kop boven een artikel in de Volkskrant: de overheid wil na de sigaret ook de verkoop van drank, vet en suiker aan banden leggen. De tabaksindustrie schreeuwt moord en brand en verwijt de overheid de privacy van volwassen burgers met voeten te treden.

Ik heb zelf jaren lang gerookt en consumeerde in mijn hoogtijdagen drie pakjes Marlboro op een dag. Anders gezegd: ik rookte 24/7. Sinds 1989 ben ik clean en taal er niet meer naar maar moeilijk was het wel. De ontwenningsverschijnselen waren even hevig als de gewenningsverschijnselen. Maar dat is geschiedenis nu.

Maar ook alcohol moet er een keer aan geloven en dat baart mij ernstige zorgen. Het probleem is natuurlijk dat wetenschappelijk wel aangetoond zal kunnen worden hoe schadelijk alcohol wel niet is. En als zorgkosten teruggedrongen kunnen worden door het ontmoedigen of zelfs verbieden van de consumptie van producten die die zorgkosten doen stijgen, dan is daar weinig tegen in te brengen. De zorgkosten worden immers voornamelijk uit belastingopbrengsten betaald.

Tabak onderscheidt zich van alcohol door het gegeven dat anderen meeroken en dus ongevraagd en ongewild mede risico lopen. Als ik mijn favoriete whisky drink heeft niemand daar last van en ikzelf al helemaal niet want het is een puur genot om van een mooie whisky te genieten. Ik vermoed dat ik zo ongeveer een kwart van alle whisky destilleerderijen in Schotland heb bezocht in de afgelopen jaren en er zijn heel wat single malts die, mits enigszins betaalbaar, de weg naar mijn keelgat hebben gevonden. Maar die Japanse Nikka Coffey Grain is toch wel een van mijn favorieten! Ik ben blij dat ik al zo oud ben dat ik mijn genieten van een goede whiskey vermoedelijk nooit zal hoeven op te geven. Het zal wel een steeds duurdere hobby worden, vrees ik.

donderdag 18 oktober 2018

Waarom Saudie Arabië ongestraft zijn gang mag gaan


Bovenstaande illustratie (afkomstig van Sipri OEC) (als u erop klikt wordt hij uitvergroot) geeft exact aan waarom het meest verderfelijke regime op deze aarde straffeloos zijn gang mag gaan. We staan erbij en kijken er naar. Onze minister van financiën zegt een conferentie af, daar zullen die Wahabieten van schrikken!


Maar die perverse Saudi's hebben iedereen bij de ballen: ze kopen van iedereen karrenvrachten aan wapens en ze zijn de belangrijkste olieleverancier ter wereld. Kroonprins MbS kan doen en laten wat hij wil, zelfs een barbaarse en brute moord plegen. De onbeschaamdheid om die moord eerst dagenlang te ontkennen om vervolgens de schuld te geven aan een paar overijverige maar ongehoorzame Saudi ambtenaren, terwijl inmiddels duidelijk is dat de moord is gepleegd door de nauw aan MbS gelieerde autopsie-expert Salah Muhammad al-Tubaigy! Ik hoef hier de weerzinwekkende details van de moord niet te herhalen, die vindt u wel in de kranten.woensdag 17 oktober 2018

Salvini is een gewetenloze racist


Lees het bericht in de Volkskrant onder de titel "Dit gebeurt er als de Italiaanse vicepremier Salvini zijn gewetenloze trollen op je afstuurt". Het is een ziekmakend relaas over de manier waarop de Italiaanse populist trollen inzet om hem onwelgevallige burgers lastig te vallen en kapot te maken. Het is het relaas van de Italiaan Raffaele Ariano die zich stoort aan een conductrice die in de trein de passagiers als volgt opriep: ‘Ik verzoek passagiers geen kleingeld te geven aan bedelaars. En aan alle zigeuners: stap uit bij de volgende halte want we zijn helemaal klaar met jullie tuig.
Ariano maakte de fout hiertegen formeel bezwaar in te dienen bij de Italiaanse spoorwegen en dat kwam hem op de toorn van Salvini te staan, die het zonder omhaal van woorden opnam voor de conductrice.

Hoe het verhaal verder gaat, moet u zelf maar lezen, het artikel is eenvoudig te vinden. Het is een ziekmakend verhaal over een politicus die zich als een gewetenloze doortrapte racist meent te mogen gedragen. Dat is dus  het nieuwe amorele en gewetenloze type populistische politicus aan wie de Italianen hun stem hebben toevertrouwd. En ik maar denken dat je niet dieper dan Berlusconi zou kunnen zinken. 

In de tussentijd heeft het Italiaanse parlement de begroting van Di Maio en Salvini goedgekeurd en dus ingestemd met de extra uitgaven van 37 miljard. We zullen zien wat de komende maanden ons gaan brengen.

maandag 15 oktober 2018

De Italianen laten zich gek maken


Di Maio en Salvini hebben een ontwerpbegroting ingediend waarmee het Italiaanse begrotingstekort op 2,4 in plaats van de beloofde 1,6 procent uitkomt. De oorzaak van deze overschrijding? De Italiaanse populisten trekken 37 miljard extra uit om de pensioenleeftijd (!) en belastingen te verlagen.


De Italianen steven doelbewust af op een keiharde confrontatie met de EU. Maar voordat de trage molens van Brussel hun terechte toorn over deze Italiaanse middelvinger hebben omgezet in daden, worden die knettergekke Italianen wel met de financiële markten geconfronteerd.


Investeerders zullen meer rente op leningen verlangen, de bankkoersen zullen dalen, spaarders zullen hun geld opeisen en voor je het weet sneuvelen er een paar Italiaanse banken. Dan zijn de rapen gaar, Italië zal geen toegang meer tot de financiële markten hebben, simpelweg omdat het de afgesproken begrotingsregels niet wenst te respecteren.


Wie wil dit nog verantwoordelijke politiek noemen? De populisten gaven Brussel al de schuld van het instorten van een brug in Genua. En ook nu beschuldigt Salvini de EU ervan bewust paniek te zaaien op de financiële markten. Maar de Italiaanse burgers zullen niet eeuwig in de leugenachtige sprookjes van Salvini blijven geloven. Er komt vast en zeker een moment dat de Italianen een beroep moeten gaan doen op het Europese noodfonds maar dat is lang niet groot genoeg om een failliet Italië te redden. Na de Brexit een Italiaans fiasco? Het heeft er alle schijn van.

zondag 14 oktober 2018

Een terechte Nobelprijswinnaar?


De Nobelprijs voor economie ging dit jaar naar de Yale-econoom William Nordhaus, vanwege zijn integratie van klimaatverandering in macro-economische analyses. Bijzonder hoogleraar milieufilosofie Marc Davidson plaatst in de NRC van dit weekeinde enkele niet mis te verstane kanttekeningen bij deze toekenning.

Nordhaus levert ons een temperatuurstijging van tenminste 3 graden op, omdat deze econoom heeft berekend dat de kosten van klimaatbeschermende maatregelen niet tegen de baten op zouden wegen. Nordhaus is geen klimaatscepticus maar heeft eigenlijk twee redenen voor zijn opmerkelijk standpunt. De eerste is dat de baten van klimaatmaatregelen van vandaag veelal pas na decennia optreden. En daar komt bij dat mensen minder belangstelling hebben voor de toekomst dan voor het heden, aldus Nordhaus. En economen hebben die kortzichtige voorkeuren te respecteren, aldus de econoom.

Daarmee kent Nordhaus aan toekomstige generaties een veel lagere waarde toe dan de generatie waar hij zelf deel van uitmaakt. Mensen die wel oog willen hebben voor de belangen van onze kinderen en kleinkinderen noemt Nordhaus elitair en paternalistisch. Afwegingen tussen heden en toekomst zouden we in zijn ogen alleen mogen afmeten aan vertoond gedrag op de kapitaalmarkt.

Dat gewone burgers op die kapitaalmarkt geen enkele rol spelen en daar dus ook hun voorkeur voor de toekomst niet kenbaar kunnen maken, daar gaat Nordhaus gemakshalve aan voorbij. Dus wat het Nobelprijscomité nu bewogen heeft om juist aan deze econoom een zo prestigieuze prijs toe te kennen is een groot raadsel. Noch de mens, noch de aarde, noch het klimaat is hiermee gediend. Integendeel, in de ogen van Nordhaus zijn alle klimaatbeschermende maatregelen economisch inefficiënt omdat hij met enorme oogkleppen op alleen naar de kapitaalmarkt kijkt. Wat dat met integreren van klimaatverandering in macro-economische modellen van doen heeft mag Joost weten.


Nordhaus erkent slechts één motto": na mij de zondvloed. Het zou mij niet verbazen als hij geen kinderen zou blijken te hebben.

Het godsbewijs?


De NRC organiseerde een essay-wedstrijd rond het thema "Is er in de wetenschap ruimte voor religie?" Winnaar van deze wedstrijd werd  René van Woudenberg, hoogleraar Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van het winnende essay luidt "God bestaat, er is bewijs".

Dat maakt meteen nieuwsgierig. Ik schets in het kort de redenatie van van Woudenberg.  Hij begint met de vaststelling dat  de fysische werkelijkheid grote orde vertoont, dat er wetmatigheden en patronen zijn, op micro-, macro- en meso-niveau. Die wetmatigheden laten zich  wiskundig en rationeel beschrijven. Die ordelijkheid zelf lijkt echter niet wetenschappelijk bewezen te kunnen worden. En waarom niet? Omdat wetenschappelijke verklaringen die orde wel eerst moeten veronderstellen om überhaupt iets te kunnen verklaren.
Dan introduceert van Woudenberg het merkwaardige postulaat: dat de wereld een hechte ordening vertoont is het bewijs van een  god (Woudenberg schrijft voortdurend God maar ik weiger die hoofdletter te gebruiken) die rationeel is en orde wil en schept.
Van Woudenberg geeft toe dat het een flinterdun bewijs is maar niet irrationeel want ze komt voort uit een rationele nieuwsgierigheid die de gehele wetenschap in gang en vlam zet.


Tja, het blijft natuurlijk een uiterst merkwaardige redenering waarbij van Woudenberg volkomen voorbij gaat aan enkele cruciale kenmerken waardoor wetenschap zich onderscheidt van geloof, mystiek en ander paranormaal gerommel. Het belangrijkste punt is wel dat elk postulaat toelaatbaar is, mits experimenteel kan worden aangetoond dat het postulaat overeind blijft en mits die experimenten herhaalbaar zijn en gevalideerd kunnen worden.


Korthof merkt in zijn blog ten aanzien van het thema 'orde in de natuur' terecht op dat de vraag naar orde betekenisloos is als je dat begrip niet eerst goed definieert; en je kunt - stelt hij - orde altijd zo definiëren dat je altijd orde in de natuur vindt. Desnoods met de chaostheorie. Welnu, van Woudenberg beperkt zich in zijn essay tot de constatering  dat de fysische werkelijkheid grote orde vertoont. En hij laat daarop de dubieuze vaststelling volgen dat wetenschappers die orde niet kunnen verklaren.

Ik beschouw de denkrichting die van Woudenberg voorstelt niet als een no-go zone maar met wetenschap heeft het niets van doen. Hij veronderstelt dat hij sterk staat in zijn redenatie omdat we de big bang en het elektron ook niet kunnen waarnemen. Maar hij vergeet dat de big bang wordt afgeleid uit het gegeven dat het heelal wetenschappelijk bewezen uitdijt (en inmiddels weten we dat die uitdijing doorgaat met ongekende snelheid en niet tot staan gebracht lijkt te worden). En ook vergeet hij dat we het elektron weliswaar niet kunnen waarnemen maar dat het wel experimenteel is aangetoond, aan de hand van herhaalbare en daarmee verifieerbare experimenten.Zijn redenatie luidt kortom: als er wetenschappelijk bewijs is voor het niet met het menselijk oog waarneembare elektron dan is daarmee het bewijs voor een niet waarneembare, orde wensende god geleverd. Willen we dit echt wetenschappelijk noemen? Als dit essay de winnaar is, moet het niveau van die andere 99 essays wel heel belabberd zijn. Mijn konklusie? Apekool!

#MeToo


Opvallend vaak hoor ik om me heen een soort vermoeid zuchten als het om vrouwonvriendelijk gedrag gaat. Het bontst maakte het Youp van 't Hek met zijn column in de NRC over Kavanaugh. In de NRC van deze week staat een uitstekend artikel van Joyce Roodnat, dat ik u van hart kan aanbevelen. Ik volsta hier met twee citaten uit haar artikel en volgens mij moeten mannen daar gewoon eens goed over nadenken.

#MeToo bestond nog maar half of het werd al afgedaan als een preutse samenzwering, aangevoerd door mannenhatende vrouwen die zich keren tegen erotiek en seks. God verhoede. Daar gaat het hier niet om. #MeToo is juist vóór erotiek, maar wel naar de zin van beide partijen. Wie zegt dat #MeToo preuts is, is een erotische onbenul. Mannen die vrouwen te na komen omdat ze menen dat dat hoort bij man zijn, zijn klassieke ouwe rukkers. Alleen met zichzelf bezig. Au fond impotent, want niet geïnteresseerd in goeie seks.

De meeste mannen en vrouwen spelen het spel van flirten en liefde, ze weten hoe dat moet, ze vinden het leuk. Ze kunnen elkaar dwarszitten en verdriet doen, maar ze komen elkaar niet te na. De machtsmisbruikende aanranders zijn de afwijking. Zij bezorgen mannen een slechte naam, tegen hen keert #MeToo zich. Zonder ontzag voor tradities, zonder respect voor reputaties, zonder geduld met quasi-biologische argumenten die mannen vastnagelen als jagers en vrouwen als prooi.

donderdag 4 oktober 2018

Henk Breukink moet zich heel diep schamen


En met die titel houd ik me in en blijf ik beschaafd want ik heb heel andere kwalificaties in gedachten voor deze ING commissaris. Breukink is van mening dat het parlement door haar "hardvochtige" taal aan het adres van ING het maatschappelijk wantrouwen tegenover het bedrijfsleven voedt. Ook suggereert Breukink dat politici uit eigenbelang voor een hoge toon kiezen en dat ze daarbij anticiperen op de publieke opinie.

In een uitgebreid interview in de NRC van vandaag mag commissaris bij de ING Henk Breukink even lekker van zich afblazen. Denkt u nu echt, mijnheer Breukink, dat ik mijn persoonlijke reactie op de wantoestanden bij de criminele vereniging waar u geacht wordt toezicht te houden, zou laten afhangen van wat een politicus vindt? U begrijpt niets van de samenleving en leeft lekker en vorstelijk betaald in uw eigen bubble.

Als de NRC hem vraagt of hij zichzelf aanrekent wat er mis is gegaan, antwoordt deze blaaskaak: "Dat vraag ik me al maanden af. Ik ben er nog niet uit. Je kunt bij ING zomaar zeven partijen noemen die mogelijk verantwoordelijkheid dragen als iets niet helemaal goed is gegaan: de mensen bij de afdeling compliance, het management, het bestuur, de interne en externe accountant, toezichtouders, en wij als commissarissen". Ja het is wat! Hij denkt al maanden na over de vraag of hij iets had moeten zeggen. Want van een ding kunnen we zeker zijn: deze toezichthouder wist al maandenlang van het witwassen door zijn criminele vereniging.

Ziet u het wegduikgedrag van deze onuitstaanbaar arrogante kwast? Als de NRC volhoudt en vraagt: "wij willen weten hoe u uw rol ziet", antwoordt deze nonvaleur "Daar wil ik het niet over hebben. Het gaat me om de andere kant van het verhaal. Ik mis de nuance die staat tegenover de bashing. De oplossing in plaats van het straffen en beschuldigen".

Het is werkelijk te gek voor woorden. De oplossing, mijnheer Breukink? Om te beginnen moeten u en uw mede-commissarissen evenals de CEO van de bank, mijnheer Hamers, met onmiddellijke ingang op straat gedonderd worden. U deugt niet en bent niet geschikt voor uw taken. De ING is een systeembank en toen het echt fout ging bij de banken, mocht de belastingbetaler opdraven. Daarnaast ben ik rekeninghouder bij die bank en ik heb bepaald niet het gevoel dat u mijn belangen weet te behartigen.

Laten we mijnheer Breukink met zoveel mogelijk kabaal aan de schandpaal nagelen! Om te beginnen: zo ziet hij er dus uit.

woensdag 3 oktober 2018

Solid Pod


Hij wordt wel de godfather van het world wide web genoemd, Tim Berners-Lee. En met afgrijzen stelt hij vast het internet iets heel anders dreigt te worden dan wat hij ooit had beoogd en gehoopt. Het internet is stuk en dat komt vooral doordat een handjevol kolossale megabedrijven het internet over heeft genomen. Deze 'big five' stellen allerlei diensten grates ter beschikking aan gebruikers in ruil voor hun data. De grote monopolist wordt daarmee eigenaar van de data en beoaalt daarmee in belangrijke mate welke ideeen en meningen worden gezien en gedeeld. Overigens, u kent ze wel, die big five: Amazon, Google, Facebook, Apple, Alfabet en Microsoft.


Om hier tegenwicht aan te bieden is Berners-Lee een nieuwe onderneming begonnen, Inrupt. Zijn motto: The future is so much bigger than the past. Met deze nieuwe onderneming wil hij die grote monopolisten dwars zitten waar het hen het hardst raakt: data. Inrupt heeft een soort digitale kluis gemaakt, Solid Pod waarin mensen hun data, filmpjes, foto's enzovoorts op kunnen bergen. Daarmee blijft de gebruiker zelf eigenaar van zijn data.


Om in de gaten te houden, zo'n solid pod. Het zou zo maar een perfecte tegenhanger kunnen zijn van die bedrijven waarvan we de afgelopen maanden gezien hebben hoe machtig en corrupt ze zijn geworden door de monopoliepositie die ze hebben weten te verwerven.