zondag 31 januari 2021

De wereld van gisteren

 

Zo luidt de titel van dit autobiografisch document van Stefan Zweig (1881-1942) Zweig, van joodse komaf, hoopte niets liever dan dat Europa tenminste op cultureel en intellectueel gebied verenigd kon worden. Twee keer werd zijn  hoop de bodem ingeslagen, twee maal door een wereldoorlog. Hij was een echte en overtuigde Europeaan.


De nazi's verbrandden zijn boeken en Zweig werd persona non grata in het donkerbruine Duitsland en dus ook in het inmiddels geannexeerde Oostenrijk, zijn geboortegrond. Hij emigreerde in 1939 naar Londen maar juist toen hij zich aanmeldde voor een Brits paspoort brak de Tweede Wereldoorlog uit. Zweig was stateloos vanaf dat moment en trok verder naar Brazilië waar hij op  22 februari 1942 samen met zijn vrouw zelfmoord pleegde. 

Opmerkelijk aan deze autobiografie is dat Zweig geen woord wijdt aan zijn huwelijk, echtscheiding en tweede huwelijk. Hij vermeldt slechts in twee hele korter zinnetjes de huwelijken. Nu ja, privé is privé, het gaat ons ook niets aan. En ook zwijgt Zweig in alle talen over Joseph Roth met wie hij in de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog wel degelijk meerdere malen contact, zo weten we uit andere bronnen.

Een prachtig boek, hoor dit De wereld van gisteren van een echte Europeaan. Wilt u meer weten? Klik dan hier.

vrijdag 29 januari 2021

Toch maar een schandpaal

 

De provincie Noord Brabant heeft onlangs de kunst- en cultuursubsidies vastgesteld en toegekend. Een van de gelukkigen was het Tilburgse filmtheater Cinecitta. Tot zover is er niets aan de hand, zij het dan dat de moeder van de aanvrager zitting had in de provinciale commissie die de subsidieaanvragen moest beoordelen.

Desgevraagd verklaarde deze moeder dat haar nooit gevraagd was of ze wellicht banden had met een van de aanvragers. Vier ton subsidie ging er naar het bedrijf van haar zoon. Dat wil zeggen, daarnaast krijgt zoonlief ook nog subsidie van gemeenten die hun subsidietoekenning afhankelijk hadden gemaakt van provinciale toekenning.  En o ja, de zus van deze mevrouw is ook nog eens verbonden aan het Tilburgse filmhuis.

Wie is deze mevrouw? Het gaat om Hetty Naaijkens-Retel. Deze mevrouw is een schande en haar verdedigingslinie is ronduit schandalig. In de reglementen staat wel degelijk vermeld dat een commissielid zich van stemming dient te onthouden over een subsidieaanvraag waarbij het lid direct of indirect is betrokken.

Aan de schandpaal met deze mevrouw. De provincie heeft inmiddels - terecht - besloten dat de subsidietoekenning opnieuw dient te geschieden. Ik mag toch aannemen dat deze schandelijke moeder inmiddels uit de toekenningscommissie is geflikkerd!

donderdag 28 januari 2021

Terug naar de schandpaal?

 

Uit onderzoek, lezen we in de NRC van 27 januari 2021, is gebleken dat er tenminste 1.055 mensen in een huurwoning wonen terwijl zij gezamenlijk 3.344 huizen bezitten. 88 Daarvan bezitten meer dan 5 huizen, 24 hebben meer dan 10 huizen en er is zelfs een geval bekend van iemand die 59 huizen bezit en toch in een huurwoning woont. Zieker en perverser kun je het in een nu al decennialang durend woningtekort niet krijgen. Deze mensen zijn zo onvoorstelbaar asociaal maar er is vooralsnog niets tegen te doen.

Er is een wetswijziging voor nodig om  deze trend te stoppen. Het is mij een raadsel waarom de Tweede Kamer daar niet binnen een maand serieus werk van maakt. De politiek kan dan meteen een einde maken aan een paar andere verwerpelijke trends: verbied dat buitenlandse bedrijven of investeerders zich op de Nederlandse woningmarkt begeven. Verbied dat private equity zich meester maakt van complete woningbestanden in binnensteden. Eis dat een woningeigenaar de woning uitsluitend voor eigen bewoning of voor bewoning door kinderen aanwendt.

Het liefste zou ik zulke huiseigenaren aan de schandpaal genageld willen zien, hun gedrag moet  in alle openbaarheid getoond worden. Natuurlijk snap ik dat zelfs zulke leden van de samenleving recht hebben op privacy en terug naar de schandpaal is niet aan te bevelen met een bevolking die voor een belangrijk deel uit eencelligen bestaat. Maar er moet toch een manier te vinden zijn om dit soort asociaal gedrag aan de kaak te stellen.

maandag 25 januari 2021

Over overbevolking

 

Onlangs publiceerde ik mijn bespreking van Gevaarlijk spel van Piet J. van den Hout (zie dit blog van 13 november 2020) naar aanleiding waarvan iemand mij voorhield dat ik mij kennelijk in allerlei bochten wrong om het maar niet over overbevolking te hebben. Mijn antwoord was dat ik een boek van een gewaardeerd schrijver besprak en me dus bij het onderwerp hield. Natuurlijk is overbevolking een thema dat maar nauwelijks tot ons bewustzijn door wil dringen. De vraag is wat de beste manier is om die demografische druk terug te dringen. In mijn ogen is het verhogen van de welvaart en het terugdringen van de ongelijkheid de beste methode maar ze vraagt veel geduld, want tijd. Geboortebeperking zou effectief zijn maar kan alleen op vrijwillige basis. Kijk eens naar een land als Hongarije, waar een stijgend geboortecijfer nagestreefd en fors gesubsidieerd wordt. Ik ben dus benieuwd met welke oplossingen mijn criticus komen gaat.

Iemand die daar een zeer wetenswaardig boek over schreef is de paleontoloog Jelle Reumer, verbonden aan Naturalis. Zijn boek heeft een simpele titel: Teveel en de ondertitel is Overbevolking, biodiversiteit, stadsvossen en de pandemie. Een uitgebreide bespreking van dit boek vindt u hier. Reumer wijst erop dat alle oorlogen en pandemieën in het verleden de almaar stijgende wereldbevolking niet hebben kunnen stoppen.

Ook Reumer bepleit geboortebeperking maar de grote vraag blijft hoe dat te realiseren. Bevolkingspolitiek vraagt om bewustzijn bij de politiek en de burgers. Er is politieke wil nodig om de exponentiële groei en de onvermijdelijke gevolgen daarvan onder ogen te zien. In plaats van extra geboortes te subsidiëren, zoals Viktor Orban in de praktijk brengt, zouden geboortes na een tweede kind fiscaal extra belast moeten worden. Maar dergelijke maatregelen invoeren zonder draagvlak onder de bevolking zijn moreel onaanvaardbaar en vrijwel zeker ook tot mislukken gedoemd.

Hoe het ook zij, dat Teveel van Jelle Reumer moet u beslist lezen. Ik zal er binnenkort nader over berichten.

Desinformatie de belangrijkste katalysator voor Coronarellen

In meer dan tien steden kwamen er rellen en opstootjes door jongeren die in verzet komen tegen Coronamaatregelen en die zich hebben laten aanpraten dat een avondklok de grootste misdaad is die een overheid tegenover hen kan begaan. Nu worden er vernielingen aangericht, winkels worden geplunderd, auto's worden in brand gestoken, een sneltestlocatie wordt gesloopt en in de hens gezet en zelfs een ziekenhuis werd belaagd. Vermoedelijk zitten er veel relschoppers onder de daders. Wat mij betreft kan de overheid niet hard genoeg optreden tegen dit soort vandalen. De zwaarste troebelen deden zich nota bene voor in Urk, waar de vernielzuchtige jongens zondags netjes en vroom in de kerk zitten.

Deze relschoppende jongeren worden aangezet door misinformatie. Een van degenen die op een schandalige manier desinformatie verstrekt is de kennelijk vermaarde in Zuid Afrika docerende viroloog Theo Schetters die zich op YouTube laat interviewen door een allesbehalve kritische ondervrager, Flavio Pasquino, initiatiefnemer van blckbx.tv. In Amerika noemt men dat een softbal-interview. In de Volkskrant wordt het verhaal van Schetters op een vakkundige manier onderuit geschoffeld. Onthutsend hoe een wetenschapper willens en wetens onwaarheden kan verkondigen. Het probleem is dat de relschoppers die zo ontvankelijk zijn voor complottheorieën wel dat YouTube filmpje zien maar niet het ontzenuwende artikel in de Volkskrant lezen.
zondag 24 januari 2021

Israël een Apartheidsstaat?

 

Konden we eerder in de NRC lezen hoe Palestijnen het nakijken hebben bij de vaccinaties tegen Corona, afgelopen vrijdag verscheen in dezelfde krant een verontrustend artikel van Jannie Schipper, correspondent Tel Aviv voor de NRC, over apartheid in Israël. Wie deze kolommen vaker bezoekt, weet hoe ik over Israël denk: het is een theocratie in plaats van een democratie en Israël is daadwerkelijk een apartheidsstaat.

B'Tselem en Yesh Din zijn joodse Israëlische mensenrechtenorganisaties die al veel langer wijzen op de parallelle rechtssystemen in Israël: een voor joden, een voor Palestijnen. De officiële kanalen moeten uiteraard niets hebben van een dergelijke voorstelling van zaken. Zij wijzen erop dat Israël nooit Palestijnse burgers heeft gedwongen te verhuizen naar de Westelijke Jordaanoever. En bovendien dat de Apartheid in Zuid Afrika op ras gebaseerd was.

B'Tselem houdt echter vast aan de kwalificatie apartheidsstaat - mijns inziens terecht - en baseert zich daarbij op de systematische onderdrukking die Israël de Palestijnen oplegt. Vergeet niet de Israël officieel heeft uitgesproken dat het een joodse staat is.

Links Israël zit in haar maag met dit soort kwalificaties. Men zegt dan dat apartheid een permanent karakter moet hebben om als zodanig te worden gekwalificeerd. Dat er bezette Palestijnse gebieden zijn kunnen zij niet ontkennen maar daarbij gaat het een tijdelijke aangelegenheid waarbij regels horen die afwijken van de wetten in het land zelf.

Tja, dat de Palestijnen al sinds 1967 in bezette gebieden leven en dat zij al sinds 1948 niet meer terug mogen keren naar het gebied dat zij eens eeuwenlang bewoonden, daar gaan veel Israëliërs aan voorbij. Oordeel hoe u wilt maar dat Israël een apartheidsstaat is, kan in mijn ogen niet ontkend worden.

B'Tselem n 

Dan is de geschiedenis leeg

 

In de NRC van dit weekend staat een buitengewoon interessant interview met een zeer moedige vrouw: Ai Xiaoming,activist en documentairemaker en tevens hoogleraar Chinese literatuur. Alles wat riekt naar kritiek op het systeem is verdacht in China en Xiaoming moet dan ook op haar woorden passen en zo kan de volgende zin uit haar mond worden opgetekend: "zo zou ik kunnen vinden dat het éénpartijsysteem dé grondreden is waarom je in China niet vrijelijk kunt spreken, maar dat kan ik niet vinden, want dat is te controversieel".

Toch durft zij een openhartig gesprek aan te gaan en zij blijkt een moedige en tevens buitengewoon interessante vrouw te zijn. Zij is ervan overtuigd dat individuele geschiedenissen moeten worden vastgelegd. Doe je dat niet, zegt ze, dan is voor latere generaties niet te zien wat er ooit is gebeurd. En dan komt ze met die prachtige woorden: "Dan is de geschiedenis leeg. Dan zijn alle echte ervaringen gewist. Dan blijven er alleen concepten over. Dan worden doden een nummer, dan zie je er geen mens meer achter".

Zij vergelijkt die noodzaak van individuele geschiedenissen met Anne Frank: "dat ene meisje maakt de hele holocaust invoelbaar". In 2013 demonstreerde Ai Xiaoming tegen de verkrachting van schoolmeisjes. Omdat het demonstreren met borden verboden was, demonstreerde zij met op haar ontblote bovenlijf geschilderde protestleuzen. Dit is echt een moedige vrouw. En die paar woorden zijn echt onvergetelijk: dan is de geschiedenis leeg!


donderdag 21 januari 2021

Cowboy Junkies - Sweet Jane (Official Video)

Trump didn't deliver on these promises made at his inauguration

Eindelijk weer hoop na vier jaren totale gekte

 

Voor de laatste keer, een heel korte terugblik op Trump, zie de inauguratiespeech van deze charlatan uit 2016. Een honderd procent populistische speech. Luister hoe hij het echtpaar Obama direct aan het begin van zijn speech complimenteert voor de voorbeeldige wijze waarop zij de transfer of power mogelijk maakten. En vergelijk dat eens met zijn weigering de eerlijke verkiezingszege van Biden te erkennen, vergelijk dat eens met zijn ostentatieve weigering aanwezig te zijn bij de inauguratie van zijn opvolger. Genoeg over Trump.

De inauguratiespeech van Biden was van een totaal andere toon en gewicht. De uitgestrekte hand naar alle Amerikanen en een vurig pleidooi voor de waarheid. De beste aanbeveling voor deze speech was die van Chris Wallace op Fox News nota bene die dit een van de allerbeste speeches vond die hij ooit gehoord had. Need I say more? Neem van mij aan dat Tucker Carlson en Sean Hannity daar heel anders over denken, die denken nog steeds dat Biden de verkiezingen gestolen heeft.

 
Wat een opluchting dat de gekte van Trump tot het verleden behoort, wat een opluchting dat de inauguratie zonder ook maar één wanklank is verlopen. Je krijgt de indruk dat alle Amerikanen opgelucht ademhalen, dat iedereen blij is dat het monster dat ze binnenhaalden definitief van zijn troon is verwijderd. Maar we moeten ons daaromtrent niet al te veel illusies maken. Trump heeft laten zien dat ongeveer de helft van de Amerikanen niets op heeft met de democratie en ik vrees dat zij ook door Biden niet zullen worden overtuigd.

In zijn presentatie overtuigt Biden, mij in ieder geval en ik ben vast niet de enige. Hij heeft de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat en dat betekent dat hij sterke wapens heeft om nieuw beleid te introduceren. Hij zal beoordeeld worden op zijn resultaten. Maar wat een opluchting dat de ongekende gekte van Trump achter ons ligt!

Trump Inauguration Speech (FULL) | ABC News

Poet Amanda Gorman reads 'The Hill We Climb'

When day comes, we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade?
The loss we carry, a sea we must wade.
We’ve braved the belly of the beast.
We’ve learned that quiet isn’t always peace,
and the norms and notions of what “just” is isn’t always justice.
And yet, the dawn is ours before we knew it.
Somehow we do it.
Somehow we’ve weathered and witnessed a nation that isn’t broken,
but simply unfinished.
We, the successors of a country and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.
And yes, we are far from polished, far from pristine,
but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect.
We are striving to forge our union with purpose.
To compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man.
And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us.
We close the divide because we know, to put our future first, we must first put our differences aside.
We lay down our arms so we can reach out our arms to one another.
We seek harm to none and harmony for all.
Let the globe, if nothing else, say this is true:
That even as we grieved, we grew.
That even as we hurt, we hoped.
That even as we tired, we tried.
That we’ll forever be tied together, victorious.
Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division.
Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree and no one shall make them afraid.
If we’re to live up to our own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made.
That is the promise to glade, the hill we climb, if only we dare.
It’s because being American is more than a pride we inherit.
It’s the past we step into and how we repair it.
We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it.
Would destroy our country if it meant delaying democracy.
This effort very nearly succeeded.
But while democracy can be periodically delayed,
it can never be permanently defeated.
In this truth, in this faith, we trust,
for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.
This is the era of just redemption.
We feared it at its inception.
We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour,
but within it, we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves.
So while once we asked, ‘How could we possibly prevail over catastrophe?’ now we assert, ‘How could catastrophe possibly prevail over us?
’ We will not march back to what was, but move to what shall be:
A country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free.
We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation.
Our blunders become their burdens.
But one thing is certain:
If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy and change, our children’s birthright.
So let us leave behind a country better than the one we were left.
With every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one.
We will rise from the golden hills of the west.
We will rise from the wind-swept north-east where our forefathers first realized revolution.
We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states.
We will rise from the sun-baked south.
We will rebuild, reconcile, and recover.
In every known nook of our nation, in every corner called our country,
our people, diverse and beautiful, will emerge, battered and beautiful.
When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid.
The new dawn blooms as we free it.
For there is always light,
if only we’re brave enough to see it.
If only we’re brave enough to be it.

woensdag 20 januari 2021

TRUMP LEGACY

Treacherous Trump

 

Alle tweets van Trump zijn gelukkig bewaard gebleven zodat terug te vinden is op welke wijze Trump zijn electoraat heeft opgehitst om het Capitool aan te vallen en te bezetten. Ik ben benieuwd wat het uiteindelijke oordeel van de lopende impeachmentprocedure zal zijn en of er daarna nog verdere juridische actie tegen deze verrrader-president zal worden ondernomen. Hieronder ziet u de tweets van Trump vanaf 30 december 2020 over de geplande acties op 6 januari 2021.


Dec 30th 2020 - 2:06:51 PM EST
JANUARY SIXTH, SEE YOU IN DC!

Jan 1st 2021 - 12:52:58 PM EST
RT @KylieJaneKremer:
The calvary is coming, Mr. President! JANUARY 6th | Washington, DC https://t.co/kyp7WF8o5r 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #MarchForTr

Jan 1st 2021 - 2:23:09 PM EST
The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!

Jan 1st 2021 - 2:53:03 PM EST
The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!
 
Jan 1st 2021 - 3:10:26 PM EST
Massive amounts of evidence will be presented on the 6th. We won, BIG! https://t.co/ymncRrNR5t
 
Jan 1st 2021 - 6:38:20 PM EST
January 6th. See you in D.C. https://t.co/vynZTv9lHb
 
Jan 2nd 2021 - 5:35:31 PM EST
Civil War: Tucker Carlson Hits His Own Network in Epic Post-Election Monologue https://t.co/xUSQQWCa8q
 
 
Jan 2nd 2021 - 5:54:04 PM EST RT
@FoxNews: BREAKING: A coalition of GOP senators and senators-elect, led by Sen. Ted Cruz, will object to the Jan. 6 certification of the…
 
Jan 3rd 2021 - 1:25:02 AM EST
GOP Senators Join Hawley in Objecting to Electoral College Votes https://t.co/f0JHfN4UUb via @BreitbartNews

Jan 3rd 2021 - 7:51:37 AM EST RT
@axios: SCOOP: A growing number of Republican senators — led by Ted Cruz — are set to announce today they also will object to certifyin…
 
Jan 3rd 2021 - 8:57:37 AM EST
I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!
 
Jan 3rd 2021 - 10:15:00 AM EST RT
@JenLawrence21: We have been marching all around the country for you Mr President. Now we will bring it to DC on Jan 6 and PROUDLY stand…
 
Jan 3rd 2021 - 10:17:18 AM EST RT
@CodeMonkeyZ: If you are planning to attend peaceful protests in DC on the 6th, i recommend wearing a body camera. The more video angle…
 
 
Jan 3rd 2021 - 10:28:29 AM EST RT
@AmyKremer: We are excited to announce the site of our January 6th event will be The Ellipse in the President’s Park, just steps from th…
 
Jan 4th 2021 - 10:07:16 AM EST
How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET!
 
 
Jan 5th 2021 - 11:06:45 AM EST
The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors.
 
 
Jan 5th 2021 - 1:14:03 PM EST RT
@Perduesenate: The Trump family is right — we need YOU to get out and vote today to defend our majority and defend America! #GASen #gapo…
 
 
Jan 5th 2021 - 5:05:56 PM EST
Washington is being inundated with people who don’t want to see an election victory stolen by emboldened Radical Left Democrats. Our Country has had enough, they won’t take it anymore! We hear you (and love you) from the Oval Office. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

Jan 5th 2021 - 5:43:07 PM EST
I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! https://t.co/k4blXESc0c

Jan 6th 2021 - 12:43:42 AM EST
Get smart Republicans. FIGHT! https://t.co/3fs1oPVnAx

Jan 6th 2021 - 12:47:01 AM EST
RT @DanScavino: 🔊WOW! We hear you from the West Wing—THANK YOU❤️🇺🇸🦅 https://t.co/onytmaJUhp

Jan 6th 2021 - 1:00:50 AM EST
If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back!

Jan 6th 2021 - 8:17:22 AM EST
States want to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage!

Jan 6th 2021 - 8:22:26 AM EST
THE REPUBLICAN PARTY AND, MORE IMPORTANTLY, OUR COUNTRY, NEEDS THE PRESIDENCY MORE THAN EVER BEFORE - THE POWER OF THE VETO. STAY STRONG!

Jan 6th 2021 - 2:24:22 PM EST
Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

Presidential pardon voor de grootste fascist in the USA

 

Het is een merkwaardige traditie geworden dat presidenten van de Verenigde Staten op hun laatste werkdag gratie verlenen aan veroordeelden. Trump verleende 73 mensen gratie en kende ook nog eens wijzigingen in de strafmaat toe aan 70 andere burgers. Dit 'presidential pardon' is overigens vastgelegd in de Amerikaanse grondwet, vreemd maar waar. 

De meest in het oog springende begunstigde dit keer is natuurlijk Steve Bannon. Dat Trump hem gratie verleent was voorspelbaar. Ongetwijfeld heeft Bannon brisante informatie over de bestorming van het Capitool. Maar belangrijker misschien is nog wel dat Trump plannen heeft om een nieuwe partij op te richten. Die partij zou Patriot Party gaan heten. Niet alleen kost dat een boel geld, waarvoor Trump ongetwijfeld zijn bewonderaars op laat draaien, ook heeft hij daarbij behoefte aan een strateeg als Bannon.


Het pardon voor Bannon laat zien dat de beweging van Trump in haar aard diep fascistisch is: een grotere fascist dan Bannon bestaat er momenteel niet. En ik hanteer de kwalificatie 'fascist' hier niet als een scheldwoord maar als de enige kwalificatie die aangeeft welke de onderliggende bedoelingen van Steve Bannon zijn: een burgeroorlog en het in het zadel helpen van een sterke man. Kijk nog maar eens naar de verontrustende documentaire American Dharma van Errol Morris. En neem ook eens een kijkje op Breitbart, het ultrarechtse periodiek dat openlijk het belang van 'white supremacy uitspreekt en antisemitisch is buitendien.

Bannon werd uiteindelijk veroordeeld omdat bewezen werd verklaard dat hij gelden, opgehaald bij een fundraising, voor persoonlijke doeleinden heeft aangewend. In normale taal noemen we dat diefstal. Mensen als Trump en Bannon hebben geen geweten en kennen geen schaamte. Dat hij in aanmerking kwam voor een presidentieel pardon is ronduit verontrustend. Schandaleus bovendien.


Hoe zit het met het pardon dat Trump aan zichzelf en zijn familie zou toekennen? Zegslieden verklaren dat dat hem ontraden zou zijn omdat hij daarmee zou erkennen fout gehandeld te hebben. Maar Trump is te schaamteloos om zich door zulke overwegingen te laten tegenhouden. Rumor has it - in welingelichte kringen in Washington - dat Trump wel degelijk zichzelf en zijn familie pardonneerde maar dat hij daarover publiekelijk geen uitspraken doet. Het 'presidential pardon' zou hij pas tevoorschijn halen op het moment dat hij het nodig zou hebben. Voor wat het waard is, of het klopt weet ik natuurlijk niet maar ik zou er niet van staan te kijken.

Max Pam vindt ook weer eens wat

 

In zijn jongste column in de Volkskrant meent hij iets zinnigs te berde te kunnen brengen over de nieuwe lijsttrekker van de PvdA, Lilianne Ploumen. En waar gaat het dan over?: ze kan niet goed speechen, ze praat met een Limburgs accent en ze is katholiek. Nou, 't is nogal wat. Met zijn eerste opmerking ben ik het wel eens maar er is maar een handjevol politici dat je welbespraakt kunt noemen. Zijn beide andere opmerkingen slaan nergens op. Marianne Thieme schijnt iets met zevendedagadventisten van doen te hebben maar ze was een uitstekend politica en een van de beste debaters in het parlement. Mij - zelf ben ik een fervente atheïst - interesseert het niet of politici gelovig zijn, tenzij hun politiek handelen bepaald en gekleurd wordt door hun geloof. Dan haak ik af.

Uit onderzoek zou zijn gebleken - merkt Max vervolgens op - dat Nederlanders wel van vrouwen in de politiek houden maar niet als zij lijsttrekker zijn. Dat is echter broddelwerk, er zijn genoeg vrouwen te memoreren die ertoe deden in de politiek, die iets toevoegden. Ria Beckers, Ina Brouwers, Andrée van Es, Femke Halsema, Marianne Thieme, om er maar een paar te noemen.

En wat herinnert Max Pam zich? Dat hij ooit een hand kreeg van de vriendelijke Lilianne Ploumen en "dat is al heel wat voor sociaal-democraten, die doorgaans bars een andere kant uitkijken". Dat is toch een kwaadaardige opmerking? Max Pam is een azijnpisser en schreef weer eens een nietszeggende column.

zondag 17 januari 2021

Hoe oprecht is dit nu echt?

 

In de Ongekend Onrecht Affaire hebben twee politici de uiterste consequentie getrokken, Asscher en Wiebes. Dat daarnaast ook het kabinet is opgestapt is window dressing. De hoofdrolspelers blijven demissionair tot aan de verkiezingen en keren na die verkiezingen gewoon weer terug. Er is niets gebeurd!

Maar we moeten ook nog eens nauwkeurig kijken naar de formuleringen van Asscher en Wiebes. In zijn video zegt Asscher letterlijk: "... en nee. ik wist niet dat de belastingdienst een onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen". Je moet maar durven. Op zijn minst had Asscher hier moeten vermelden op welk tijdstip hij iets niet wist. We weten immers uit de archieven dat hij al in 2013 werd geconfronteerd met de gevolgen van die wetgeving voor individuele burgers maar Asscher koos er toen voor te reageren met: "Ik ga niet in op individuele gevallen".

En kijk eens naar de persconferentie van Wiebes die letterlijk verklaart: "... maar ik heb niet kunnen ontdekken wat ik redelijkerwijs had kunnen weten of doen om dit te voorkomen". Ook voor Wiebes geldt dat hij wat duidelijker moet zijn over het moment waarop hij iets had kunnen weten. Als Asscher al in 2013 in volle omvang had kunnen weten wat het overheidsbeleid teweeg had gebracht, geldt dat natuurlijk ook voor Wiebes.

Ik wil deze beide personen niet al te hard aanvallen maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat ze serieus last hebben van een  selectief geheugen. Maar ze hadden in mijn ogen op zijn minst moeten durven zeggen: wij hebben allemaal collectief gefaald en ik heb persoonlijk ook gefaald in mijn opdracht als volksvertegenwoordiger. Gelukkig zijn ze nog niet zo verderfelijk als onze teflonpremier. 

zaterdag 16 januari 2021

Trump wacht de hel

 

Dustin Higgs was in 1996 betrokken bij een macabere misdaad. Drie vrouwen werden vermoord omdat ze geen zin hadden in seks met drie mannen, waaronder Dustin Higgs. Deze laatste zou een van andere mannen hebben opgedragen de vrouwen om het leven te brengen. De schutter werd tot levenslang veroordeeld, Dustin Higgs kreeg de doodstraf. Vandaag heeft Trump gratie geweigerd aan Higgs en daarmee werd Higgs de dertiende federale gevangene die Trump heeft laten executeren. Vlak voor zijn executie noemde Higgs de namen van de drie vrouwen en verklaarde hij onschuldig te zijn: "ik heb geen opdracht gegeven voor de moorden".

Waarom de tot levenslang veroordeelde kameraad van destijds geen kik heeft gegeven, laat zich raden. Zijn bekentenis zou ertoe leiden dat hijzelf alsnog ter dood veroordeeld zou kunnen worden. Natuurlijk is dat speculeren, ik ken de details van de misdaad niet en ben er ook niet in geïnteresseerd.

Wat me wel interesseert is waarom iemand als Trump, drie dagen voor hij definitief terugtreedt, nog snel even een federale gevangene laat ombrengen. Het zal hem een goed gevoel gegeven hebben. Het blijft evenwel de ultieme perversiteit. Ik wens Trump toe wat hij het meeste verdient: may he burn in hell forever. Wie de doodstraf toepast en ten uitvoer brengt is een barbaar.

vrijdag 15 januari 2021

Ook de Tweede Kamer moet met de billen bloot

 

Het kabinet stapt op en wordt demissionair tot aan de volgende verkiezingen in maart aanstaande. Wiebes stapt meteen op en gaat niet demissionair verder. De Raad van State gaat onderzoek doen naar de eigen rol in de toeslagenaffaire en dat lijkt mij een zeer juiste beslissing. De vraag is natuurlijk wel welke de konklusies van dat onderzoek zullen zijn en welke consequenties daaruit worden getrokken.

Tjeenk Willink betoogt in de NRC van 14 januari terecht dat het opstappen van het kabinet in het geheel niets betekent als het erom gaat recht te zetten wat door het ongekende onrecht is aangedaan aan tienduizenden burgers. En nog veel terechter is zijn vaststelling dat één partij in deze hele kwestie tot nog toe volledig buiten beeld is gebleven: de Tweede Kamer zelf.

Het parlement zou er goed aan doen eens kritisch naar zichzelf te kijken. Volgens mij lukt dat alleen met een heuse volwassen parlementaire enquête. De basis voor zo'n enquête is al vastgelegd in het onderzoeksrapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. 

Wat we nu zien gebeuren is dat het kabinet aftreedt en aanblijft tot aan de verkiezingen (wat met het oog op de pandemie te billijken is) en dat de huidige lijsttrekkers van de partijen na de verkiezingen gewoon weer terugkeren. Met uitzondering van Asscher die besloot op te stappen als lijsttrekker, overigens zonder verantwoordelijkheid te nemen voor zijn rol in de toeslagenaffaire. 

Er is nog niet één gedupeerde burger die inmiddels geld heeft ontvangen van deze volstrekt onbetrouwbare overheid! Ik herhaal het nog maar eens, het aftreden van een kabinet is volstrekt ontoereikend en onvoldoende om het draagvlak voor de overheid onder de burgerij te herstellen. Alle betrokkenen moeten in de spiegel kijken en zich afvragen: ben ik nog langer geschikt om deze voorname positie van volksvertegenwoordiger in te nemen.

Ik hoef die vraag niet te beantwoorden, dat moeten ze zelf doen. Asscher had die vraag overigens al bevestigend beantwoord. Toen hij als minister reeds in 2013 en 2014 geconfronteerd werd met hoe de wetgeving voor individuele burgers uitpakte, weigerde hij daarop te reageren met als verdediging dat hij niet op individuele gevallen in wenste te gaan. Toen al hadden alle bellen bij hem moeten rinkelen. Er gebeurde niets. Behalve voor de burgers die geknecht en aan de schandpaal genageld werden. Door de overheid!

Social media zijn te machtig en onaantastbaar geworden

 

Er is veel te doen over de macht van sociale media met name nu FB, Twitter en YouTube (Google) Donald Trump opeens hebben buitengesloten. Die ophef is terecht omdat een handjevol megagrote bedrijven  kennelijk bepalen wat de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting is. Hiermee verdedig ik niet Trump maar teken ik bezwaar aan tegen de ongebreidelde macht van deze sociale media.

FB, Twitter en Google zijn ongekend machtige bedrijven geworden die zich aan vrijwel alle wetgeving onttrekken. Dat heeft men aan zien komen maar getolereerd, hoe vaak er ook voor gewaarschuwd werd. Er hebben hearings plaatsgevonden in de Amerikaanse Senaat. U kunt ze zo vinden op YouTube, ze duren urenlang. Kijk er eens naar en verbaas u erover hoe makkelijk de ondervraagde CEO's wegkomen met nietszeggende antwoorden.

De essentie van social media is dat ze ongekend groot en ongekend machtig zijn geworden met uw en mijn data. En hun macht reikt nu zo ver dat zij bepalen wie wel of niet toegang mag hebben tot die social media. Hopelijk is er nu aanleiding voor de Amerikanen om de macht van deze giganten te breken, aan banden te leggen.

Angela Merkel is (weer eens) een van de weinigen die terecht opmerkte dat het besluit van Twitter en Google om Trump te verbannen van hun social media zonder tussenkomst van een rechter onaanvaardbaar is. En als men dan toch gaat onderzoeken of deze suprabedrijven niet opgebroken moeten worden laat men dan ook eens kijken naar de algoritmes die zij gebruiken om hun tomeloze machtspositie mee te consolideren en uit te breiden. Onze data zijn van ons, niet van FB of Twitter.

De vrijheid van meningsuiting ligt niet in handen van social media of tech giants maar is een onvervreemdbaar recht dat is vastgelegd in grondwetten en soortgelijke constituties. donderdag 14 januari 2021

Asscher stapt op, maar waarom precies?

 

Asscher stapt op, zo laat hij vandaag weten in een op FB geplaatste video. Wat mij betreft de enig juiste beslissing. U moet het filmpje maar eens bekijken, het duurt maar een minuut of vier. Wat me opvalt is dat hij geen enkele verantwoordelijkheid voor het toeslagendrama neemt. Sterker nog, hij blijft verklaren dat hij niet wist dat de belastingdienst zoveel slachtoffers maakte.

Maar als ik goed geïnformeerd ben en mijn geheugen nog eens raadpleeg, weten we inmiddels al jaren lang dat mensen op een ongehoorde manier door de belastingdienst werden geknecht en werden weggezet als fraudeur. Niemand wil toegeven vanaf het begin weet te hebben gehad van de wrange uitkomst van het beleid van de belastingdienst. Alleen de burgers die het van meet af aan aan den lijve ondervonden.

Je hoopt zo dat politici erkennen dat ze - weliswaar in gezamenlijkheid - grote fouten hebben gemaakt waarvan tienduizenden burgers direct de dupe werden. Ik houd Asscher voor een absoluut integer mens maar heb toch de stellige indruk dat hij in deze toeslagenaffaire een veel zwaardere rol speelde dan hij nu erkennen wil. Nu houdt hij het erop dat zijn naam te nadrukkelijk genoemd wordt in een affaire die  vermoedelijk/hopelijk tot een demissionair kabinet leidt.

We zijn benieuwd wie er nu bij de PvdA naar boven komt drijven om de partij gunstige verkiezingen te bezorgen. Voor de PvdA is het opstappen van Asscher een zware aderlating.

dinsdag 12 januari 2021

Rutte (niet voor het eerst) volstrekt ongeloofwaardig

 

Het kabinet is driftig in gesprek over een formele reactie op de toeslagenaffaire. Centraal in deze zaak staat de zogeheten Rutte-doctrine welke inhoudt dat het departement van Rutte, Algemene Zaken, zo weinig mogelijk op papier zet opdat alle betrokkenen zolang mogelijk in vrijheid en rust kunnen discussiëren.  Hoogleraren staatsrecht beargumenteren waarom de interpretatie van Rutte van grondwetsartikel 68 niet deugt.

Rutte heeft zijn coalitiegenoten te kennen gegeven dat hij van mening is dat het kabinet in Corona-tijden niet af moet treden omwille van de toeslagenaffaire. Tja, als je nu wil bereiken dat de burger verzucht: zie je wel, ze spelen elkaar de bal toe en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het werk dat ze doen (eerlijk gezegd vermoed ik zo dat de burger heel andere kwalificaties voor politici bezigt) dan moet je reageren zoals Rutte doet.

Als de toeslagenaffaire geen aanleiding is voor collectief aftreden (en wat mij betreft blijft het daar dan niet bij) wat is dan wel een goede reden? Er wordt sorry gemompeld en beterschap beloofd maar de tienduizenden burger die door de overheid geknecht en bestolen werden blijven in de kou staan. Wedden dat de toegezegde € 30.000 niet tijdig conform belofte wordt uitgekeerd?

Mocht het kabinet toch vallen, dan is dat niet op initiatief van de hoofdschuldige, de minister-president. Dan is dat omdat de Kamer een andere reactie niet accepteert.

Lachen om een echt onmisbaar product!

 

U wist het - net als ik - misschien niet maar je kunt een heuse peniskooi kopen waarbij je de penis opbergt in een kunststof omhulsel dat je vervolgens afsluit. Dat afsluiten kun je met een hangslotje of met tiewraps doen maar het kan ook elektronisch. De 'peniscage' ook wel 'cellmate' genoemd, is immers ook  verkrijgbaar als een smart gadget. Dat sleuteltje kan je vervolgens aan je partner geven die dan bepaalt wanneer je ervan verlost mag worden. Er zijn dus mensen die daar een kick van krijgen of bij wie zoiets kennelijk tot een meer bevredigende of in ieder geval spannender erotiek leidt.

Ik moet er niet aan denken eerlijk gezegd en ik zou er ook geen aandacht aan besteed hebben als niet de eerste hacker erin geslaagd was zo'n peniskooi op afstand te hacken. Hij stuurde de eigenaar een mailtje met de mededeling "uw penis is nu van mij" en liet hem weten dat deze tegen betaling van de nodige bitcoins weer baas over zijn eigen lid zou kunnen worden. Kijk, dat vind ik nou humor.

Hoe zot kun je zijn. Op deze video komt u iets meer over deze peniskooi te weten (voor het geval dat...) Urineren door zo'n ding lijkt mij een behoorlijke opgave en erg hygiënisch lijkt het me ook niet. Wat de gebruiker er niet bij vertelt is hoe zo'n ding voelt als je tijdens het dragen ervan een stevige erectie krijgt. Ook dat lijkt mij geen sinecure. De vraag wordt evenwel niet beantwoord en ik heb geen zin het uit te proberen. U moet er dus zelf achter zien te komen.

Nan van Houte heeft een paar dingen niet begrepen


In een opinie-artikel in de Volkskrant van 11 januari 2021 schrijft cultureel manager en opiniemaker Nan van Houte dat media meer empathie en begrip moeten opbrengen voor gasten van kleur die ze tegenover zich krijgen. Zij schrijft dit naar aanleiding van de ophef die werd veroorzaakt door rapper, schrijver en beoogd omroepondernemer Akwasi toen hij door de EO werd geïnterviewd en de interviewer vragen stelde die hem niet aanstonden. Ik wil best aannemen dat deze Akwasi zijn leven lang last heeft gehad van racisme en vooroordelen. Maar wanneer je er, zoals Akwasi, voor kiest de voorhoede op te zoeken en wanneer je besluit zelfs een eigen omroep te starten om het gekleurde geluid een luidere en meer zichtbare stem te geven - wat mij betreft overigens een uitstekend plan - dan moet je het gedrag vertonen dat bij zulke plannen hoort.


If you can't stand the heath, stay out of the kitchen. Zo niet Akwasi, die de computers van de interviewers inpikte (ik geloof niet dat ik mij dat zou laten gebeuren maar dit terzijde), op hoge toon eiste dat het interview gewist zou worden en vertrok. Wat mij betreft de lafheid ten top. De interviewers besloten het interview dat ze op een back up bewaard hadden alsnog uit te zenden. Terecht lijkt me, niemand laat zich chanteren. Ik heb dat interview niet beluisterd, ik heb er geen belangstelling voor. Inmiddels heeft Akwasi (opnieuw) zijn excuses aangeboden en heeft hij laten weten zich af te vragen of hij wel geschikt is als initiatiefnemer van de beoogde omroep Zwart. Dit laatste lijkt mij volkomen terecht, Akwasi heeft zichzelf ernstig gediskwalificeerd. Hopelijk voegt hij de daad bij het woord en verkiest hij voor de rest van dit jaar de luwte. Dat zou verstandig zijn.

Nan van Houte denkt daar anders over, die vindt dat wij te weinig rekening houden met de impact van lastige vragen aan gekleurde mensen. Voor mij doet kleur er niet toe in deze discussie. Van Houte vindt dat zwarte mensen beter door zwarte journalisten kunnen worden bevraagd. Wat een klinkklare nonsens. Van een journalist mag je integriteit verwachten, zelfs empathie voor mijn part maar voorop moet staan de nieuwsgierigheid naar het hoe en wat van de feiten. Huidskleur van bevrager of bevraagde is wat mij betreft volkomen irrelevant.

Het is heel simpel, Akwasi had met zijn handen van andermans spullen af moeten blijven en heeft niet het recht de ander met chantage tot gewenst gedrag te dwingen. Hij lijkt mij niet de juiste persoon om een omroep te beginnen die alleen al door zijn betrokkenheid meteen met 3-0 achterstaat. Ja, net als Nan van Houte ben ook ik nieuwsgierig naar Zwart maar ik hoop vurig dat het een omroep wordt die iets toevoegt wat er nog niet is. Niet een omroep die alleen de eigen bubble bedient en vooroordelen met vooroordelen beantwoordt.

donderdag 7 januari 2021

De chaos in de Verenigde Staten is ontluisterend; de Pax Americana is definitief voorbij

 

Niet eerder hesen de Amerikanen een man op het schild die een onmiddellijke en directe bedreiging vormt voor de Amerikaanse democratie of wat daarvan nog over is. Nooit eerder werd het Capitool bestormd door eencelligen die niet meer ontvankelijk zijn voor feiten of rede. Nieuwsuur liet gisteren een van de indringers zien die zijn naam uiteraard niet prijs wilde geven - je zou eens ter verantwoording kunnen worden geroepen voor je gedrag - maar zich presenteerde als een patriot. Hij stelde dat het Capitool van hen was, van het volk. Inderdaad is het parlementsgebouw van het volk, maar niet slechts van een paar eencelligen die geweld gebruiken zodra de regering hen niet welgevallig is. Het parlementsgebouw is van het hele volk maar wordt gebruikt door het parlement. De gewone burger heeft daar niets te zoeken, de essentie van de parlementaire democratie is immers dat de burgerij het bestuur over het land heeft uitbesteed aan gekozen politici, niet alleen aan de door jou gekozen politici.

De beelden van gisteren waren ronduit schokkend, zoals het ook schokkend was om te zien hoe Trump letterlijk zijn eencellige volgelingen aanzette en ophitste tegen het parlement. Zoals het ook schokkend was te zien hoe republikeinse senatoren die vier jaar lang de laarzen van Trump likten en die in koor bleven roepen dat de volstrekt eerlijk verloren verkiezingen inderdaad gestolen waren, nu opeens hun hachje proberen te redden. Kijk maar eens naar de video van de toespraak van Lindsey Graham, de lafste der lafaards.


Mitt Romney zei: "we gather here due to a selfish man's injured pride". En in mijn vorige post ziet u de emotionele Jesse Dollemore zijn zo treffende en juiste commentaar leveren. Ik weet het, de man heeft het hart op de tong maar dit zijn ook gebeurtenissen waarbij je je emoties nauwelijks in bedwang kunt houden. De beelden gisteren waren schokkend en onthutsend. Ontluisterend vooral. De grootste democratie ter wereld worden de VS wel genoemd. Die grootste democratie ter wereld staat op instorten.


Met dank aan Trump die een wereld creëerde die bestaat uit louter alternative facts, fake news en samenzweringstheorieën. Dat is een wereld waarin voor de rede geen plaats meer is, zijn volgelingen zullen tot in het eeuwige einde volhouden dat de verkiezingen gemanipuleerd werden. Zelfs het ontbreken van het kleinste snippertje bewijs brengt hen niet van de wijs. Wie weet hoe je dit onvoorstelbare probleem op kunt lossen, moet zich maar melden. Ik weet het niet.


Hoe de Amerikanen verder om wensen te gaan met de misdadige Trump is aan hen. Zij hebben mijn advies niet nodig. Ik houd me voorlopig maar vast aan het hoopgevende feit dat de Democraten voor de komende vier jaar zowel het Congres als de Senaat in handen hebben. Het land zou erbij gebaat zijn als de GOP in tweeën scheurde maar als het erop aankomt zijn de republikeinen lafaards, McConnell zal alles op alles zetten om de partij in stand te houden.


Als ik gelovig was zou ik nu tot god bidden om ervoor te zorgen dat Trump niet in de gelegenheid komt om zich in 2024 opnieuw aan te melden voor een presidentsrace. Hopelijk zit hij dan wegens hoogverraad achter slot en grendels.


Trump Initiates Attack on Capitol Building and I Reveal My Connection to...

woensdag 6 januari 2021

Toeslagenaffaire gaat vooral over draagvlak voor de parlementaire democratie

 

In een uitstekend artikel in de NRC van 5 januari legt hoogleraar burgerschap en humanisering Evelien Tonkens nog eens goed uit hoe het drama rond de toeslagen is ontstaan. Ik heb niets in te brengen tegen haar analyse dat de introductie van de marktzorg de toeslagenaffaire heeft veroorzaakt. Ook anderen hebben, net als Tonkens, al voorspeld dat ook in de wereld van de zorgtoeslag het nodige is fout gegaan. Het was een kapitale fout, aldus Tonkens, de belastingdienst verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het toeslagenbeleid en de controle daarop.

Het heeft in de ogen van Tonkens echter geen zin het kabinet hierom naar huis te sturen. Dat de overheid de enige schuldige is aan dit drama wordt door niemand betwist. Het wegsturen van het kabinet lost echter niets op, zegt zij. Daar heeft ze natuurlijk gelijk in en ik ondersteun haar oproep aan het kabinet om met onmiddellijke ingang de marktwerking op dit beleidsterrein te beëindigen. 

Ziet u dit kabinet een dergelijk besluit nemen? Ik niet en daarom handhaaf ik vooralsnog mijn eerdere voorstel dat het kabinet niet alleen voltallig aftreedt maar tevens dat de hoofdverantwoordelijken voorlopig geen politieke functie meer kunnen vervullen. Met name de politici hebben hier onvoorstelbaar gefaald. Het stoort mij mateloos dat Lodewijk Asscher gewoon aanblijft als lijsttrekker van zijn partij en denkt dat hij weg kan komen met sorry zeggen. Laat hij maar eens duidelijk maken hoe hij vindt dat het kabinet op dit drama moet reageren.

Ik begrijp het standpunt van Tonkens volledig maar zij gaat in het geheel niet in op de schade die de overheid (politici, ambtenaren én rechters) heeft aangebracht aan het draagvlak onder de burgerij voor de parlementaire democratie, ons meest kostbare bezit!

dinsdag 5 januari 2021

Waar komt moraal vandaan?

 

Er zijn veel misverstanden over moraal. Er zijn veel mensen die denken dat moraal eeuwigheidswaarde heeft en universeel van kracht is. Dat is echter grote onzin. Ook zijn er heel veel mensen die menen dat er dankzij religie zoiets als moraal bestaat. Dat is echter nog grotere onzin. Moraal bestond al lang voordat er van Jezus enige sprake was. En hoe zit het eigenlijk met het verschil tussen mensen en dieren? Kennen dieren ook moraal? En wat heeft moraal ons in de toekomst te bieden wanneer bijvoorbeeld buitenaards leven met ons in contact treedt? Wat staat ons dan te wachten? 

Deze en nog heel wat andere vragen komen aan de orde in een artikel dat ik schreef maar dat te lang is om hier op deze plek te publiceren. Heeft u belangstelling voor dit onderwerp? Kijk dan eens hier.

maandag 4 januari 2021

Ed van der Elsken - Een fotograaf filmt Amsterdam - My Amsterdam (1982)

Wat bezielt ONVZ?

 

In mijn dagblad kom ik opeens een advertentie van zorgverzekeraar ONVZ tegen, nadat ik al eerder tv-reclames zag die me de wenkbrauwen deden fronsen. Wat bezielt deze zorgverzekeraar toch met dit soort beelden? Ongetwijfeld heeft men een gerenommeerd reclamebureau in de arm genomen maar mij ontgaat de relatie tussen het beeld en de tekst volledig. Nee, dit is geen uit preutsheid geboren verontwaardiging. Kennelijk word ik als NRC-lezer als een potentiële klant beschouwd. Deze reclame biedt mij korting op de premie als ik mij aanmeld. Ik begon een chat met de klantenservice van de verzekeraar.

Kunt u mij uitleggen wat de relatie is tussen de teksten van uw reclame uitingen en de daarbij geleverde beelden? Waarom wordt het vrouwenlichaam hier zo nadrukkelijk opgevoerd en wat heeft dat te maken met je "vrij voelen"?

Goedemiddag, We laten de diversiteit van de mens zien. Omdat bij ONVZ iedereen welkom is. Of je nu jong of oud bent. Man of vrouw. En iedereen daar tussenin. We hopen dan ook dat veel mensen zich bij ons thuis voelen.
 
Dat snap ik maar in deze reclamecampagne toont u alleen schaars geklede dames en ik zie niet in wat die beelden met de tekst van doen hebben.
 
Als zorgverzekeraar zijn wij begaan met het lichamelijk en psychisch welbevinden van verzekerden. Een gezond lichaam staat hierin centraal. Stijlvolle foto's van het menselijk lichaam vinden wij passen bij de boodschap die wij uit willen dragen als verzekeraar. Naast foto's van vrouwen, hebben wij ook campagnefoto's waar mannen in verschijnen.
 
Nou, die zijn mij nog niet opgevallen. Ook niet op jullie website. Begrijp mij niet verkeerd, ik reageer niet uit een soort preutsheid maar ik begrijp jullie reclamecampagne gewoon niet. Kennelijk ben ik als NRC-lezer een potentiële klant want u belooft mij zelfs premiekorting. Maar uw campagne leidt bij mij tot, laten we zeggen, gereserveerde reacties.
 
Begrijpelijk dat u vragen stelt als daar benieuwd naar bent en iedereen kijkt er natuurlijk anders naar. Enige wat ik nog kan zeggen is dat wij natuurlijk meer zijn dan alleen een campagne. 
 
ONVZ heeft zich ongetwijfeld laten adviseren door een gerenommeerd reclamebureau maar voor mij heeft u de plank misgeslagen. ONVZ is meer dan een campagne? Ja, dat zal zeker zo zijn maar u communiceert ook met mij en ik ben niet onder de indruk. Hoe het ook zij, bedankt voor uw reacties.

Juliaan van Acker, een relifascist

 

Een vriend attendeerde mij op een boek van een zekere Juliaan van Acker, Het Europa waar we ons niet meer thuisvoelen getiteld. Net als Baudet begint ook van Acker met het citeren van de conservatieve filosoof Roger Scruton, ik voel mij dan ook al meteen gewaarschuwd. En net als bij Scruton bestaat ook bij van Acker de wereld uit christenen en vijanden van christenen. Wel overzichtelijk, maar wat een karikatuur van de werkelijkheid. Van Acker schrijft: "Blijven we dragers van de erfenis van het christendom en van de verlichting, dan zullen we de ware zin van het leven terugvinden en waarden respecteren die ons menselijker maken". En vervolgens schetst hij een wereld die bestaat uit progressieven (die alleen maar slogans gebruiken om het volk op te hitsen) en behoudsgezinden (die kwetsbaar en weerloos zijn). 

De wereld, Europa voorop, moet volgens van Acker gered worden door een beperkte groep christenen en andere mensen van goede wil. Heeft u nog zin om verder te lezen? Ik ben  er nu al klaar mee, maar ik worstel me verder door de tekst van deze Belgische orthopedagoog. Die vervolgens constateert dat "velen de Weg, de Waarheid en het Leven zijn kwijtgeraakt". Het is dus wachten op politici die de juiste maatregelen nemen om de moraal waarop de Europese beschaving berust en om de wetten die opgesteld werden binnen de soevereine staten, in waarde te herstellen. Oreert hij verder. Hoort u ook Baudet en Orban raaskallen?

Van Acker somt vervolgens op welke de oorzaken zijn van de huidige malaise en daar horen dan ook de massa-immigratie van meer dan honderd miljoen nauwelijks opgeleide armoedzaaiers naar Europa en de aanwezigheid van tientallen  miljoenen moslims (van Acker schrijft christenen met een hoofdletter en  moslims met een kleine letter) die zich (sic!) niet willen of kunnen integreren in de Europese samenleving, bij.

En dan bedenkt van Acker enkele oplossingen waaronder de totaal niet onderbouwde stelling dat de Europese Unie wordt vervangen door een Confederatie van nationale staten en - nu komt het - dat die confederatie steeds sterker zal worden dankzij een sterke nationale identiteit van elk Europees land. Van Acker gaat dus doelbewust voorbij aan de huidige ervaringen binnen de Unie waaruit we dagelijks kunnen afleiden dat de sterke nationale staten hun uiterste best doen om Europees beleid te omzeilen of te ontkrachten.

Maar nog opmerkelijker, en wat mij betreft ook onaanvaardbaar, is dat van Acker ook van mening is dat alle van buitenaf komende Europese burgers terug moeten keren naar het land van herkomst "om daar zijn verantwoordelijkheid op te nemen". Het Europa van van Acker wil niets van doen hebben met solidariteit, medemenselijkheid of naastenliefde en staat bol van de xenofobie. En o ja, ook Israël moet deel uitmaken van de Europese Unie. Dixit van Acker.

Het eerste hoofdstuk van deel 1 heeft als titel De Europese Unie leidt rechtstreeks naar fascisme en het tweede hoofdstuk heet Stem op een christen en Europa wordt great again. Van Acker als een neo-Trumpist. Wilt u nog verder lezen? Nou, ik las nog even verder en kom de volgende ronkende teksten tegen: de hetze tegen de katholieke kerk die wil doen voorkomen alsof alle priesters zich bezondigen aan pedofilie, de me-too-beweging die alle mannen verdacht maakt, de anti-Israel-lobby die een moderne en verdoken vorm van antisemitisme is, het goddelijk gebod om niet te scheiden wordt op grote schaal met de voeten getreden, in de steek gelaten ouderen die op grote schaal hun toevlucht moeten nemen tot euthanasie en ga zo maar door. Ik ben nu aangeland op pagina 18, het hele boekske telt 133 pagina's. 

Leest u zelf maar het volstrekt onzinnige hoofdstuk dat als titel heeft De oorsprong van het kwaad in de wereld. En verwonder u dan over de onbewezen stelling van van Acker dat Het traditionele gezin met twee of drie kinderen waarborgt het voortbestaan van de mensheid. Dit hoofdstuk bevat al evenzeer alleen maar baarlijke nonsens en gaat bepaald niet over het geboortecijfer. Neen, deze orthopedagoog ontpopt zich als een xenofobe populist die een  misselijk makende en walgelijke tekst heeft afgescheiden. Ik noem zulke mensen relifascisten. Van Acker is een wegbereider voor politici als Trump, Baudet en Orban. Er zijn genoeg mensen die zich daar senang bij voelen. Mij wordt het koud om het hart als ik zulke mensen tegenkom.

De Friese Wadden

Wij brachten de jaarwisseling dus door in het uiterste noorden van Friesland, de eilanden even niet meegerekend. Het is niet het fijnste jaargetijde, de dagen zijn vaak grijs en nat en staande op de kustdijk naar het zuiden kijken levert vaak troosteloze beelden op. Wij keken dan ook voornamelijk naar het noorden en dat is werkelijk ongelooflijk. Hieronder een paar van die beelden die laten zien hoe wonderlijk en fascinerend het licht aan de Waddenkust is. Merk op dat de Waddenzee er in deze dagen uitzag als een spiegel. Ofschoon het licht een kilometer of tien noordelijker net zo overdonderend en hel is als hier, maken de Wadden toch een duidelijk verschil: de weerkaatsing van het licht lijkt hier vollediger, de zee heeft haar kracht al grotendeels verloren op de eilandstranden, ook op de Waddenzee kan het spoken, maar nu biedt zij een vredig beeld en de overwinteraars die hier nu nog zijn treffen een rustig oord aan. Klik hier als u de hele fotoreportage wil zien. De foto's zijn geheel onbewerkt, slechts enkele zijn hier of daar wat bijgesneden.Als u een foto aanklikt, kunt u ze schermgroot bekijken.