vrijdag 18 oktober 2019

Moreel kompas van boeren en burgers


In een artikel in de NRC van 17 oktober schetst hoogleraar Carla Koen (Tilburg University) wat de werkelijke impact is van landbouw en veeteelt op onze samenleving. En die gaat veel verder dan enkel de stikstofdepositie.De wettelijke normen voor fijnstof en stikstofdioxide in Nederland beschermen niet tegen gezondheidsschade en zijn fors hoger dan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Zij wijst erop dat de antimicrobiële resistentie door gebruik van antibiotica in vee een steeds grotere zorg is geworden voor de volksgezondheid. Bovendien zorg intensieve veeteelt ook voor vervuiling van het oppervlakte- en dieptewater door overbemesting waardoor er veel te hoge concentraties nitraat in ons water terecht komen. Dit heeft forse consequenties voor de drinkwaterwinning en de waterzuivering. Ook de toepassing van chemische gewasbescherming heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en biodiversiteit in Nederland.
Voor mee concrete cijfers en informatie kan ik u haar artikel van harte aanbevelen. U vindt de link in de eerste regel van dit bericht.

Terecht stelt Koen dat het tijd wordt dat de Nederlandse boeren en hun belangenbehartigers (dus ook politici!) hun moreel kompas hervinden en het rentmeesterschap (weer) omarmen. Wij hebben recht op maar vooral behoefte aan een landbouw en veeteelt die in evenwicht zijn met het land, het natuurlijke kapitaal en de volksgezondheid. Een landbouw die niet voorbij gaat aan de noden van de toekomstige Nederlanders.


Ik voeg daar aan toe dat het geen enkele zin heeft wanneer de boeren in navolging van de ABN Amro beweren dat ze de beste boeren van de wereld zijn. Volgens de bank is per kilo landbouwproduct de gezamenlijke 'voetafdruk' van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst.Het artikel van Koen toont aan dat dat een nietszeggende uitspraak is. Het zegt meer over de boeren elders! En voor boeren mag u ook burgers lezen.

Geen opmerkingen: