dinsdag 10 november 2020

Antidiscriminatiebeginsel is een dode letter; dankzij Slob

 

Ja, zegt onderwijsminister Arie Slob, er zijn grondrechten die met elkaar kunnen botsen en er bestaat geen hiërarchie tussen grondrechten. En dat is precies wat er mis is met de huidige formuleringen in de Grondwet. Ik vind het prima dat burgers kunnen genieten van vrijheid van godsdienst maar het is volstrekt bezopen en zeker niet meer van deze tijd dat gelovigen artikel 1 van de Grondwet aan hun laars mogen lappen door een beroep te doen op artikel 23 van diezelfde Grondwet.

Arie Slob is geen knip voor de neus waard nu hij als onderwijsminister het overgrote deel van de Nederlandse bevolking in de kou zet. Een normaal denkend wezen begrijpt dat homo's dezelfde rechten en plichten hebben als iedere andere burger. Alleen bij reformatorische scholen is dat besef nog niet doorgedrongen. En we staan allemaal op onze achterste benen wanneer we homofobie aan menen te treffen bij aanhangers van de islam.

U weet hoe ik erover denk: dit soort scholen hebben geen enkele recht op subsidie. En als Rutte de Grondwet werkelijk serieus neemt, dan ontslaat hij onmiddellijk deze minister die niets minder maar ook niets meer dan een lafaard is. En voor alle duidelijkheid: artikel 6 moet met onmiddellijke ingang ondergeschikt worden aan artikel 1 van de Grondwet.

Om u een idee te geven van de Neandertalmentaliteit van dit soort gelovigen heb ik hieronder een voorbeeld van zo'n identiteitsverklaring opgenomen. Let wel, we leven in 2020!

De peuterspeelzaal gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van Voorschoolse Educatie op gereformeerde grondslag te Neder Betuwe. De Grondslag van de stichting is Gods Woord, verklaard in de drie formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale synode van Dordrecht in de jaren 1618 -1619, met handhaving van de Statenvertaling.Het aanvaarden van deze grondslag houdt voor de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzaal onder meer de volgende regels in:het gedrag en de levensstijl van de kinderen dienen zodanig te zijn dat geen inbreuk wordt gemaakt op de opvattingen die in het algemeen gelden in het behoudende deel van de reformatorische gezindte;zowel in kleding als in haardracht dient het Bijbels onderscheid tussen jongens en meisjes duidelijk tot uitdrukking te komen. Het dragen van kleding die naar het oordeel van het bestuur niet in overeenstemming is met de grondslag van de stichting, is op de peuterspeelzaal niet toegestaan1;het bezit van televisie en het gebruikmaken van andere media2 op een wijze die strijdt met GodsWoord, wordt afgewezen. Kinderen uit gezinnen waar dit wel het geval is, worden derhalve op de peuterspeelzaal niet toegelaten;de instelling van een medezeggenschapsraad met instemmingsrecht wordt afgewezen in verband met bezwaren die op grond van Gods Woord kunnen worden aangevoerd;de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van een kind zijn aansprakelijk voor de schade die door een kind wordt toegebracht aan eigendommen van de stichting. De stichting is niet aansprakelijk voor beschadigingen van eigendommen van kinderen en heeft geen collectieve ongevallen- of WA-verzekering ten behoeve van kinderen afgesloten;de toelating van een kind geschiedt, indien de ouders of verzorgers de grondslag van de stichting en de hiervoor genoemde regels onderschrijven en indien zij er mede op toezien dat het kind zich onderwerpt aan de regels van de peuterspeelzaal.Wanneer door een kind of door zijn ouders of verzorgers naar het oordeel van het bestuur wordt gehandeld in strijd met de hierboven genoemde toelatingsvoorwaarden, heeft het bestuur van de stichting de bevoegdheid dit kind van de peuterspeelzaal te verwijderen. Het gaat daartoe niet over voordat de ouders in de gelegenheid zijn gesteld om te bewerkstelligen dat alsnog aan die voorwaarden wordt voldaan.Wij onderschrijven de grondslag van de stichting en de daaruit voortvloeiende bepalingen zoals verwoord in de identiteitsverklaring.1 Dit betekent o.a. dat broeken, broekrokken en leggings voor meisjes ontoelaatbaar zijn en dat mouwloze kleding en blote voeten in open schoenen niet zijn toegestaan.

Geen opmerkingen: